15. ročník speváckej súťaže „Hľadá sa muzikálová hviezda“

Propozície 2019 [PDF, 436 kB]
Prihláška HMH [DOCX, 13 kB]
 

Propozície

Z á k l a d n á    u m e l e c k á    š k o l a, Hálkova 56, 83103 B r a t i s l a v a vyhlasuje 15. ročník speváckej súťaže „Hľadá sa muzikálová hviezda“, ktorá sa uskutoční8. júna 2019 v priestoroch ZUŠ Hálkova 56 v Bratislave. Súťaž je určená pre žiakov základných umeleckých škôl.
Súťaž bude prebiehať v jednom kole. Spieva sa so sprievodom klavíra alebo hud. podkladu na CD nosiči(nie USB).ktorý bude obsahovať iba súťažné skladby s menom a kategóriou súťažiaceho. Jedna pieseň musí byž zaspievaná bez mikrofónu.

VEKOVÉ KATEGÓRIE SÚŤAŽNÝ REPERTOÁR:
(ku dňu súťaže)


I. kategória : 9 – 10 rokov  2 detské tanečné alebo muzikálové piesne rôzneho charakteru zodpovedajúce veku súťažiaceho (odporúča sa 1 pomalá a 1 rýchla) Aspoň jedna skladby musí byť v slovenskom alebo českom jazyku. Časový limit do 6 min

II. kategória : 11 – 12 rokov  2 detské tanečné alebo muzikálové piesne rôzneho charakteru zodpovedajúce veku súťažiaceho (odporúča sa 1 pomalá a 1 rýchla) Aspoň jedna skladby musí byť v slovenskom alebo českom jazyku. Časový limit do 6 min

III. kategória : 13 – 14 rokov  1 tanečná alebo muzikálová pieseň 1 muzikálová pieseň zodpovedajúce veku súťažiaceho (odporúča sa 1 pomalá a rýchla). Aspoň jedna skladby musí byť v slovenskom alebo českom jazyku. Časový limit do 7 min. 

IV. kategória : 15 – 17 rokov  2 muzikálové piesne rôzneho charakteru (odporúča sa jedna pomalá a jedna rýchla) Aspoň jedna skladby musí byť v slovenskom alebo českom jazyku. Časový limit do 8 min. 

V. kategória : 18 a viac rokov 2 muzikálové piesne rôzneho charakteru (odporúča sa jedna pomalá a jedna rýchla) Aspoň jedna skladby musí byť v slovenskom alebo českom jazyku. Časový limit do 8 min.

Súťažiaci nemôže súťažiť s repertoárom, za ktorý bol v predošlých ročníkoch ocenený. O zaradení do kategórií rozhoduje dátum narodenia súťažiaceho v deň súťaže.

Pri veľkom počte súťažiacich si organizátor vyhradzuje právo, po konzultácii s pedagógom vysielajúcej školy, upraviť počet súťažiacich. 

Odbornú porotu budú tvoriť pedagógovia a výkonní umelci z oblasti muzikálového spevu, ktorí budú výkon hodnotiť komplexne, to znamená spevácku, hereckú a pohybovú zložku. (Bodové hodnotenie bude sumárom bodov v percentách: 70℅ za spev, 20℅ za výraz (herecký prejav) a 10℅ pohybová zložka.) 

Vyplnené prihlášky prosíme zaslať najneskôr do 30. apríla 2019 na adresu: hviezdazushalkova@gmail.com. 
Po 24. máji nie je možné meniť nahlásený repertoár. Organizátor si vyhradzuje právo nerešpektovať zmenu súťažného repertoáru.

Účastnícky poplatok vo výške 20.-€ za každého súťažiaceho a 10.-€ za učiteľa a korepetítora. Potvrdenie o zaplatení poplatku treba poslať spolu s prihláškou najneskôr do 30. apríla 2019 poštovým peňažným poukazom typu „U“(rovnaká adresa ako na prihláške) na: číslo účtu: 2669708130/ 1100 Tatra banka, variabilný symbol: 31803601. Z účastníckeho poplatku bude hradené občerstvenie a obed pre účastníkov súťaže a ich pedagógov, bulletin, honorár pre porotu a ceny pre súťažiacich. 


Presný časový harmonogram súťaže oznámime všetkým prihláseným najneskôr do 30. mája 2019.


V Bratislave, 03. marca 2019 
Mgr. art. Ingrid Bubeníčková
riaditeľka ZUŠ Hálkova 56