Hudobná náuka – rozvrh hodín

29.08.2021

POZNÁMKA:
Hodinu hudobnej náuky si vyberá žiak podľa aktuálneho ročníka, do ktorého je zaradený. Ak študuje dve zamerania, do úvahy sa berie vyšší ročník. Ak je ročník pri obidvoch zameraniach rovnaký, hodina sa zapisuje iba u jedného z pedagógov.

Hodinu hudobnej náuky bude možné zapísať 2.septembra 2021 od 14:00 hod., výlučne u pedagóga hlavného predmetu (nástroja).

SMÚTOČNÝ OZNAM 🖤

21.5.2021

Dnes odišiel navždy do hudobného neba pán prof. Juraj Hatrík. Skladateľ tak rozsiahleho diela nielen pre deti a mládež. Žiaci a pedagógovia našej školy s ním boli úzko spätí. Spolupracovali s ním na viacerých projektoch. Manželka Katarína Hatríková pôsobí na ZUŠ Hálkova ako dlhoročný pedagóg hry na klavíri. Týmto vyslovujeme jej a celej rodine úprimnú sústrasť. 

OZNAM

6.5.2021

Vzhľadom k priaznivej epidemiologickej situácii sa od pondelka – 10.5. obnovuje prezenčné vyučovanie vo všetkých odboroch (individuálne a skupinové vyučovanie) bez výnimky. To znamená, že prezenčne nastupujú všetci žiaci a učitelia ( už aj Hudobná náuka, VO, LDO, TO, dychové nástroje a spev).Pred nástupom je potrebné zaslať pedagógovi čestné vyhlásenia o bezinfekčnosti. Všetky tlačivá sú k dispozícii na webovej stránke školy.

Tešíme sa na vás!!

Mgr. art. Ingrid Bubeníčková, riaditeľka školy