DÔLEŽITÝ OZNAM – PRERUŠENIE PREZENČNEJ VÝUČBY – AKTUALIZOVANÉ!

11.1.2020

ZUŠ Hálkova 56 po vianočných prázdninách naďalej od 11. 1. 2021 pokračuje vyučovať formou dištančného online štúdia. O ďalšom postupe vás budeme včas informovať.

Mgr. art. Ingrid Bubeníčková, riaditeľka školy


23.10.2020

Riaditeľstvo ZUŠ Hálkova 56 v Bratislave oznamuje, že na základe rozhodnutia Ústredného krízového štábu bude vyučovanie na základných umeleckých školách vo všetkých odboroch a predmetoch od 26.10.2020 prebiehať dištančne až do odvolania. Bližšie informácie Vám poskytnú triedni učitelia.

Mgr. art. Ingrid Bubeníčková, riaditeľka školy

Rozhodnutie ministra 23. 10. 2020

DÔLEŽITÝ OZNAM

12.10.2020

Oznam pre skupinové vyučovanie – výtvarný odbor, tanečný odbor, literárno-dramatický odbor, hudobná náuka, komorné hry viac ako 2 žiaci, gitarový súbor, kapela

Podľa rozhodnutia ministra školstva SR sa od 12.10.2020 ruší riadne vyučovanie skupinového vyučovania.

Prechádzame na formu dištančnú, t. zn. zadávanie úloh cez  meil a komunikácia so žiakmi cez  rôzne internetové komunikačné aplikácie.

Ak v budúcom týždni  od 19.10. 2020 nastane dohoda medzi jednotlivými ZUŠ a zriaďovateľom, bude možné, aby riadne vyučovanie prebiehalo v škole v znížených počtoch žiakov v skupine.  

O tom vás budeme priebežne informovať.

V Bratislave 12.10.2020             Mgr. art. Ingrid Bubeníčková, riaditeľka školy

Znenie rozhodnutia ministra 12.10.2020

SMÚTOČNÝ OZNAM 🖤

26.09.2020

S hlbokým zármutkom oznamujeme, že dňa 23.septembra 2020 nás navždy opustila naša dlhoročná kolegyňa, učiteľka hry na klavíri, milý a vzácny človek, pani MARTA RYCHLOVÁ. Tí, ktorí ste ju poznali, venujte jej tichú spomienku. 🖤

ZÁPIS NOVÝCH ŽIAKOV – AKTUALIZOVANÉ

26.08.2020

Vážení záujemcovia o štúdium na našej škole, 

ktorí ste podali prihlášku na štúdium v ZUŠ Hálkova 56 v Bratislave, dostavte sa dňa 2.septembra (streda) o 14:00 hod. na zápis do budovy školy. Ak Vás už kontaktoval vedúci oddelenia, dodržte prosím čas, na ktorom ste sa dohodli. 

Zápis starých žiakov školy bude prebiehať 2.septembra od 14:00 hod. podľa dohody s jednotlivými pedagógmi.

Zápis do tanečného odboru bude prebiehať 3.septembra od 15:00 hod. do 18:00 v budove školy.

Zápis na elokovanom pracovisku ZŠ Česká bude prebiehať 3.septembra od 12:00 hod. v priestoroch ZŠ s MŠ Česká 10 .

ZOZNAM NOVÝCH ŽIAKOV [PDF, 86kB]

DÔLEŽITÝ OZNAM

5.05.2020

Vážení rodičia a žiaci,

v rozhodnutí Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky zo dňa 28. mája 2020 s účinnosťou od 01. júna 2020 sa hovorí o obnove školského vyučovania, ak tak rozhodne zriaďovateľ v základných umeleckých školách na účel individuálneho vyučovania s jedným žiakom. Včera 01.júna náš zriaďovateľ rozhodol nasledovne:

Otváranie škôl nateraz ostáva dobrovoľné, ponechané na zvážení riaditeľa po zhodnotení všetkých okolností (počet žiakov, ktorí prejavili záujem o výučbu, počet pedagógov v rizikovej skupine, možnosť splnenia hygienických podmienok a opatrení, atď.).

Na základe vykonania prieskumu záujmu zo strany žiakov a rodičov navštevovať vyučovanie v škole alebo dokončiť školský rok formou dištančného vzdelávania je výsledok nasledovný: 39,5% je za vyučovanie v škole, 60,5% je za dokončenie dištančnou formou (prieskum bol vykonaný spolu v individuálnej a skupinovej forme). Z počtu 42 pedagógov je v rizikovej skupine 14 kolegov, ktorým prednostne umožníme dokončiť školský rok formou online vyučovania.

Vzhľadom k tomu, že Ministerstvo školstva v prvom rozhodnutí od 01. júna nezaradilo základné umelecké školy do procesu obnovenia školského vyučovania a doplnilo nás  až v ďalšom rozhodnutí vo štvrtok – 28. mája, nie je možné, aby sme za tak krátky čas pripravili organizáciu a splnili hygienické podmienky a  opatrenia otvorenia školy. Pripomínam, že materské  a základné školy mali na prípravu 2 týždne. Priestory školy sme začali 01. júna upratovať, dezinfikovať. Ostatné opatrenia sú v štádiu riešenia.

Po dôkladnom zvážení, s veľkou mierou zodpovednosti za zdravie žiakov a zamestnancov školy, na základe vykonaného prieskumu a jeho výsledku som rozhodla, že ZUŠ Hálkova už v tomto školskom roku neobnoví pôvodné vyučovanie. V mesiaci júni dokončíme vyučovanie formou dištančného vzdelávania. O odovzdávaní vysvedčení vás budú informovať triedni učitelia.

V Bratislave, 02.júna 2020        Mgr. art. Ingrid Bubeníčková, riaditeľka školy

OZNAM PRE RODIČOV A ŽIAKOV

27.05.2020

Vzhľadom k tomu, že v rozhodnutí Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky zo dňa 22. mája 2020 s účinnosťou od 1. júna 2020 sa neuvádza  o obnovení školského vyučovania v základných umeleckých školách, výchovno-vzdelávací proces v ZUŠ Hálkova 56 bude naďalej prebiehať formou online štúdia. O prípadných zmenách Vás budeme včas informovať prostredníctvom Vašich pedagógov a na webovej stránke školy.

Mgr. art. Ingrid Bubeníčková , riaditeľka školy