FINANCOVANIE A VÝŠKA POPLATKOV

Základná umelecká škola na Hálkovej ulici 56 v Bratislave je rozpočtovou organizáciou mesta Bratislavy. Každý žiak našej školy je povinný uhradiť príspevok na čiastočnú úhradu výdavkov spojených so štúdiom v ZUŠ.

ČO JE „ŠKOLNÉ“?
Školné alebo presným názvom, príspevok na čiastočnú úhradu výdavkov na štúdium v základnej umeleckej škole je určený Všeobecným záväzným nariadením hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 9 / 2023 z 29. júna 2023 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov na štúdium v základnej umeleckej škole a na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou centra voľného času.

Výšku „školného“ zo strany školy nie je možné upravovať a ani ho odpúšťať.

Školné je splatné dvakrát ročne za obdobie, september – január ( 1. polrok ) a február – jún ( 2. polrok).

AKÁ JE VÝŠKA ŠKOLNÉHO?
Informácie o výške školného nájdete v pdf dokumente = Výška školného [PDF, 176kB]

AKO A DOKEDY MÁM UHRADIŤ ŠKOLNÉ?
Školné sa uhrádza predvodom na účet školy. Po zápise do ročníka bude každému žiakovi jeho triednym učiteľom vygenerovaný príkaz na úhradu so všetkými informáciami o splatnosti. Pri štandardnom nástupe ( september ) je splatnosť do 10. októbra a následne 10. februára.

Nástupom do ZUŠ za žiak zaväzuje uhradiť školné bez zbytočného odkladu. V prípade, že zákonný zástupca školné neuhradí, ZUŠ ho bude vymáhať.

MÔŽEM UHRADIŤ ŠKOLNÉ VZDELÁVACÍM POUKAZOM?
Vzdelávacím poukazom nie je možné kompenzovať výšku školného.

Vzdelávací poukaz slúži na financovanie záujmového vzdelávania poskytovaného školami a školskými zariadeniami
(zdroj: https://www.minedu.sk/vzdelavacie-poukazy/)

Základná umelecká škola poskytuje vzdelanie predmetov, ktoré sa riadia učebnými plánmi a osnovami schválených ministerstvom školstva a teda je odlišné od záujmového vzdelávania, ktoŕeho charakteristiku nájdete v §9 ods. 4 nariadenia vlády SR č. 630/2008 Z. z.

ČO JE PRÍSPEVOK DO ZRŠ?
Príspevky do Združenia rodičov pri ZUŠ Hálkova 56 sa používajú na zabezpečenie zvýšenia kvality  vyučovania našich detí ako napríklad nákup notového materiálu, prenájom sál, materiál pre výtvarníkov, tanečníkov a hercov, ladenie klavírov, údržba ostatných hudobných nástrojov a mnohé iné činnosti, na ktorých sa ZRŠ finančne spolu so školou podieľa. Bližšie informácie ohľadom využitia týchto finančných prostriedkov Vám poskytne Výbor ZRŠ pri ZUŠ a vedenie školy. 

AKÁ JE VÝŠKA PRÍSPEVKU PRE ZRŠ?
Výška príspevku ZRŠ je 40€ a uhrádza sa za jednu rodinu. To znamená, že ak našu školu navštevujú súrodenci, príspevok uhrádza iba jeden z nich bez ohľadu na to, koľko odborov navštevujú.

KEDY A AKO MÁM UHRADIŤ PRÍSPEVOK ZRŠ?
Prípsevok ZRŠ sa uhrádza podobne ako školné. Triedny učiteľ, spravidla v prvom polroku, vygeneruje platobný príkaz na úhradu so všetkými potrebnými informáciami o platbe.

Pozor, neuhrádzajte príspevok ZRŠ na rovnaký účet ako školné. ZRŠ má zriadený samostatný bankový účet.