Hudba a počítač (HaP)

V súčasnoti sa informačné technológie čoraz viac stávajú súčasťou nášho bežného života. Rovnako je to aj v hudbe, do ktorej táto sféra postupne preniká už niekoľko rokov. Aj napriek tomu, že klasické nástroje si udržujú v hudbe svoje postavenie a uplatnenie, v niektorých žánroch a produkciách je využitie počítača a elektronických nástrojov nevyhnutné, čo podporilo vznik tohto predmetu už aj na základných umeleckých školách.

Cieľom tohto predmetu je získanie základných vedomostí a zručností v práci s hudobným softvérom a elektronickým klávesovým nástrojom, získanie základných schopností pre vizuálne spracovanie hudobného materiálu s využitím počítačového notačného softvéru, nadobudnutie interpretačných zručností v hre na elektronickom klávesovom nástroji, získanie základných hudobno-teoretických vedomostí a praktických zručností v oblasti hudobnej kompozície (tvorba hudobných aranžmánov – harmónia, rytmus,inštrumentácia, výstavba piesne) so zameraním na nonartificiálnu hudbu.

V praxi to znamená orientáciu vo zvukových normách, tvorba hudobných aranžmánov, editácia MIDI záznamu, audio záznam, zvukové spracovanie nahrávky a mixáž. Digitalizácia hudobného záznamu, tvorba CD, tvorba hudobnej partitúry, záznam notového materiálu prostredníctvom MIDI komunikácie, editácia tlačeného notového materiálu.

Predmet HaP ponúka na našej školy 3 študijné zamerania:

Hudba a počítač I.
Podmienkou začatia štúdia študijného zamerania hudba a počítač I. je získanie nižšieho sekundárneho umeleckého vzdelania v študijnom zameraní hry na keyboarde (veková hranica 14 rokov). Prijatý žiak má požadované vedomosti z hudobnej teórie a zvláda techniku hry na klávesovom nástroji. Zároveň je v dostatočnej miere oboznámený s technickou obsluhou elektronických klávesových nástrojov.

Učebný plán je zároveň určený pre absolventov nižšieho sekundárneho umeleckého vzdelávania študijného
zamerania hry na klavíri.

Hudba a počítač II.
Podmienkou začatia štúdia študijného zamerania hudba a počítač II. je získanie primárneho umeleckého vzdelania v študijnom zameraní hry na hudobnom nástroji (veková hranica 14 rokov). Prijatý žiak má požadované vedomosti z hudobnej teórie, ako aj požadované zručnosti v hre na hudobnom nástroji. Štúdium sa zameriava na získanie základných zručností v hre na elektronickom klávesovom nástroji, ako aj na získavanie vedomostí v práci s hudobným softvérom v prepojení s elektronickým klávesovým nástrojom.

Hudba a počítač III.
Podmienkou začatia štúdia študijného zamerania hudba a počítač III. je veková hranica 10 rokov, ako aj preukázanie základných hudobných schopností uchádzača (hudobný sluch, zmysel pre rytmus, intonačné schopnosti a pod.). Štúdium sa zameriava na zvládnutie základných vedomostí z hudobnej teórie, získanie základných zručností v hre na elektronickom klávesovom nástroji, ako aj získavanie vedomostí v práci s hudobným softvérom v prepojení s elektronickým klávesovým nástrojom.

AKÁ JE DĹŽKA ŠTÚDIA?
Celková dĺžka štúdia predmetu HaP je 4 roky v každom študijnom zameraní.

AKO SA MÁM PRIPRAVIŤ NA PRIJÍMACIU SKÚŠKU?
V rámci prijímacej skúšky je potrebné preukázať vyššie uvedené podmienky študijného zamerania, na ktorý sa žiak hlási.

KEDY BUDÚ PREBIEHAŤ MOJE HODINY A PREČO SÚČASŤOU HaP NIE JE HUDOBNÁ NÁUKA?
Rozrh hodín hlavného predmetu si zadeľuje každý žiak individuálne na začiatku školského roka s pedagógom, ku ktorému je pridelený. Základy hudobnej náuky získa žiak počas prvého ročníka. Hudobná náuka však nie je súčasťou predmetu HaP.

zdroj:https://www.minedu.sk