INFORMÁCIE K PRIJÍMACÍM SKÚŠKAM

Aktualizované: 19.11.2021

NAJBLIŽŠÍ TERMÍN PRIJÍMACÍCH SKÚŠOK: 8. a 9. jún 2022
PODÁVANIE PRIHLÁŠOK V TERMÍNE: od 1. marca 2022 do 7. júna 2022 (vrátane)
DODATOČNÉ PODÁVANIE PRIHLÁŠOK: nezverejnené

Naša škola využíva informačný systém iZUŠ, ktorý slúži na kompletnú evidenciu žiakov a školskej agendy v elektronickej podobe.
Vďaka tomu nájdete všetky informácie týkajúce sa Vášho štúdia ako zákonný zástupca, rodič, ale aj ako náš žiak na jednom mieste.

Ak ste sa rozhodli pre štúdium na našej škole, zašlite nám správne vyplnenú elektronickú prihlášku. Odoslaním prihlášky ste automaticky zaregistrovaný v našom systéme a my Vás môžeme informovať o ďalšom postupe.

Prijímacie skúšky sa štandardne konajú v júni, preto prosím sledujte informácie na našej stránke, kde v dostatočnom časovom predstihu nájdete výzvu pre podávanie prihlášok.

EXISTUJE VEKOVÁ HRANICA PRE PRIJATIE A MÔŽEM ŠTUDOVAŤ VO VIACERÝCH ODBOROCH? / VIACERÉ PREDMETY SÚČASNE?
Veková hranica pre jednotlivé odbory a predmety je individuálna. Naša škola ponúka vzdelávanie pre deti v predškolskom veku – prípravné štúdium, základné štúdium pre deti od 6 rokov a štúdium pred dospelých. Pred odoslaním prihlášky je potrebné overiť si vekovú hranicu a prípadné podmienky prijatia na stránkach jednotlivých odborov / oddelení.
Áno, žiak môže súčasne študovať viaceré predmety.

AKO SA MÁM PRIPRAVIŤ NA PRIJÍMACIU SKÚŠKU?
Špeciálna príprava na prijímacie skúšky nie je potrebná, no jednotlivé odbory majú svoje špecifiká, ktoré na skúške uvítajú.
Hudobný odbor
Skúška pozostáva s preukázania základneho hudobného sluchu a zmyslu pre rytmus. Výhodou je, ak vie uchádzač zaspievať úryvok z ľubovoľnej piesne.
Výtvarný odbor

Tanečný odbor
Výhodou je ohybnosť, pohybová zdatnosť a zmysel pre rytmus uchádzača.
Literárno – dramatický odbor
Skúška pozostáva z rozhovoru, prípadne zo zadaných improvizácií pod vedením pedagóga. Výhodou je predniesť pripravený krátky umelecký text (poéziu/prózu/monológ).

Kedy sa dozviem výsledok z prijímacích skúšok?
Výsledky prijímacích skúšok budú zverejnené na stránke školy pred začatím školského roka prostredníctvom systému iZUŠ tak, aby sa neporušila ochrana osobných údajov.