NEPEDAGOGICKÍ ZAMESTNANCI

Nepedagogickí zamestnanci zabezpečujú plynulú prevádzku školy v oblasti ekonomickej, personálnej, účtovníckej, mzdovej a materiálno-technickej. Ich snahou je hospodárne a efektívne nakladanie s finančnými prostriedkami a majetkom školy.


Mária Sopóciová
ekonómka, personalistka a tajomníčka školy

+421 2 446 321 17

zushalkova@gmail.com
Klaudia Fehérová
finančná účtovníčka  

+421 2 446 321 17

zushalkova@gmail.com
Dana Jerušková
mzdová účtovníčka

+421 2 446 321 17

zushalkova@gmail.com
Pavol Sopóci
školník, údržbár