ODDELENIE GITARY

Mgr. art. Darina Hnat Jókaiová – vedúca PK | hnatjokaiova@zushalkova.sk
David Hnat, DiS. art. | hnat@zushalkova.sk
Mgr. Zuzana Székelyová | szekelyova@zushalkova.sk