ODDELENIE HUDOBNEJ NÁUKY A KOREPETÍCIE

Predmet Hudobná náuka je určený pre všetkých žiakov hudobného odboru základného štúdia, alebo štúdia pre dospelých (ŠPD) s výnimkou predmetu Hudba a počítač. Je povinným popri hlavnom predmete – hra na nástroji, spev. Vyučovanie prebieha formou skupinovej výučby.

AKÁ JE DĹŽKA ŠTÚDIA?
Dĺžka štúdia v I. stupni základného štúdia je 7 rokov, žiak v poslednom ročníku končí predmet záverečnou skúškou – testom. Dĺžka štúdia v ŠPD je 4 roky, končí sa taktiež záverečnou skúškou.

O ČOM JE HUDOBNÁ NÁUKA?
Obsah predmetu hudobná náuka pozostáva z hudobnej teórie, intonácie a rytmu, dejín hudby. V rámci predmetu sú využívané moderné metódy výučby a osobný prístup pedagóga, pričom sa zvlášť prihliada na využitie teoretických poznatkov v hudobnej praxi.

ČO JE PRÍPRAVNÁ HUDOBNÁ VÝCHOVA (PHV)?
Prípravné štúdium je určené pre deti 5 – 7 ročné. Cieľom PHV je zoznámiť deti so svetom hudby nenásilným a hravým spôsobom. Deti pomocou hry, hudby, pohybu a výtvarných činností získavajú základy hudobnej teórie, pričom sa zoznamujú s jednoduchými rytmickými a percepčnými činnosťami. Na hodinách spoznávajú jednotlivé hudobné nástroje, ktoré ponúka štúdium na škole.
Prípravné štúdium má dva modely:

Prípravné štúdium „A“ (PHVA)
Je dvojročné štúdium pre deti predškolského veku, približne 5 – ročné.  Počas prvého roka štúdia absolvujú prípravnú hudobnú výchovu formou skupinovej výučby. V druhom roku štúdia majú deti možnosť navštevovať prípravu ku hre na nástroji, resp. prípravnú hlasovú výchovu podľa vlastného výberu, vyučuje sa individuálnou formou.

Prípravné štúdium „B“ (PHVB)
Je jednoročné štúdium pre žiakov prvého ročníka základnej školy, približne 6 – ročné. V prvom polroku štúdia získavajú žiaci vedomosti z prípravnej hudobnej výchovy, od druhého polroka navštevujú navyše prípravu ku hre na nástroji, resp. prípravnú hlasovú výchovu (podľa vlastného výberu).

Po úspešnom vykonaní postupovej skúšky na konci prípravného štúdia môžu žiaci pokračovať do 1. ročníka I. stupňa základného štúdia.


AKTUÁLNE ROZVRHY HODÍN HUDOBNEJ NÁUKY A PHV PRE ŠKOLSKÝ ROK 2023/2024
pozn.: Hodiny na elokovanom pracovisku ZŠ Česká sú určené iba pre žiakov, ktorí navštevujú hlavný predmet na tomto pracovisku.


NAŠI PEDAGÓGOVIA


Mgr. Barbora Kohútková, PhD. – vedúca predmetovej komisie
hudobná náuka, prípravná hudobná výchova, hra na klavíri
barbora.habanova@gmail.com


vzdelanie
Filozofická fakulta UK v Bratislave
Konzervatórium v Bratislave

pôsobenie na ZUŠ
2004 – pedagóg

ďalšia umelecká činnosť
hudobné kritiky pre Hudobný život
aktívna účasť na medzinárodných a domácich vedeckých konferenciách
spolupráca s orchestrami: Orchester des Musikgymnasiums Wien, Komorný orchester Konzervatória v Bratislave, Komorný orchester mesta TrenčínBc. Jakub Goč
hudobná náuka, prípravná hudobná výchova
goc.jakub1@gmail.com


vzdelanie
Hudobná a tanečná fakulta VŠMU

pôsobenie na ZUŠ
2023 – pedagóg

ďalšia umelecká činnosť
Publikovanie v periodikách Hudobný život a Múza
Príprava a editovanie textov pre Hudobné centrum a SOZU
Tvorba hudobno-slovných relácií na rádiu Devín


Mgr. art. Gabriela Kiráľová
hudobná náuka, prípravná hudobná výchova
kiralova@zushalkova.sk


vzdelanie
Hudobná a tanečná fakulta VŠMU
Konzevatórium v Bratislave

pôsobenie na ZUŠ
1992 – pedagóg

ďalšia umelecká činnosť
kompozícia
člen kapely KontrabandMgr. Jana Kubáň
hudobná náuka
kuban@zushalkova.sk


vzdelanie
Filozofická fakulta UK v Bratislave
Hudobná a tanečná fakulta VŠMU
Konzervatórium v Bratislave

pôsobenie na ZUŠ
2019 – pedagóg

ďalšia umelecká činnosť
pôsobenie v komorných zoskupeniach
hudobný výskumMgr. art. Xénia Šuleř Maskalíková
korepetícia


vzdelanie
Hudobná a tanečná fakulta VŠMU
Konzervatórium v Bratislave

pôsobenie na ZUŠ
1998 – korepetítor

ďalšia umelecká činnosť
Afrodité – salónny orchester
Valér Miko
korepetícia


vzdelanie
Konzervatórium v Bratislave

pôsobenie na ZUŠ
2011 – korepetítor
2022 – pedagóg

ďalšia umelecká činnosť
Valér Miko Trio
Preßburger Klezmer Band