ODDELENIE HRY NA DYCHOVÝCH A BICÍCH NÁSTROJOCH

Oddelenie hry na dychových a bicích nástrojoch ponúka možnosť štúdia hry na zobcovej flaute, priečnej flaute, klarinete, saxofóne, fagote, trúbke a bicích nástrojoch.

Vyučovanie hry na zobcovej flaute je vhodná metóda v systéme hudobno-vzdelávacej elementaristiky. Okrem toho zobcová flauta je akýmsi odrazovým mostíkom pre hru na klasických dychových nástrojoch. Nemalý význam má aj zdravotný rozmer – dychová hygiena, držanie tela a rúk, to všetko sú dôležité atribúty pre zdravý vývin dieťaťa.

O hru na bicej súprave je v rámci oddelenia primárny záujem. V tomto prípade sa pri výuke nepracuje s melódiou, intervalmi, harmóniou a pod., no najväčší dôraz sa pri tom kladie na presný rytmus, ktorý je neodmysliteľnou súčasťou dobrého bubeníka.

Popri hlavnom predmete sú naši žiaci v rámci komornej hry zapájaní do rôznych zoskupení. Medzi stále formácie patrí súbor zobcových fláut, v ktorom účinkujú naši najšikovnejší žiaci a pravidelne pripravujú program pre verejné podujatia školy. Výnimkou nie sú ani súťaže, či prehliadky, na ktorých naši žiaci získavajú rôzne ocenenia.

KEDY MÔŽEM S HROU NA DYCHOVÝCH A BICÍCH NÁSTROJOCH ZAČAŤ?
Štandardne platí, že do 1. ročníka sú zaradení žiaci od 7 rokov, resp. od 2. ročníka základnej školy. Pri hre na dychových nástrojoch sa dbá aj na individuálnu vyspelosť žiakov, na základe ktorej môže skúšobná komisia odporučiť zaradenie do 1. ročník aj pri nižšom veku.

Pri hre na bicích nástrojoch je minimálny vek pre začatie štúdia 10 rokov, no okrem toho je základným predpokladom aj vrodený elementárny cit pre rytmus, ktorý posudzuje skúšobná komisia pri prijatí.

Žiakom, ktorí nespĺňajú minimálnu vekovú hranicu odporúčame štúdium prípravnej hudobnej výchovy

AKÁ JE DĹŽKA ŠTÚDIA?
Celková dĺžka základného štúdia I. stupňa je 8 rokov, v zložení 4 roky v 1. časti – primárne umelecké vzdelávanie a 4 roky v 2. časti – nižšie sekundárne vzdelávanie. Okrem základného štúdia ponúkame aj možnosť 4. ročného štúdiu v II. stupni a štúdiu pre dospelých.

AKO SA MÁM PRIPRAVIŤ NA PRIJÍMACIU SKÚŠKU?
Prijímacia skúška pozostáva z preukázania základneho hudobného sluchu a zmyslu pre rytmus. Špeciálna príprava nie je potrebná, no výhodou je, ak vie uchádzač zaspievať úryvok z ľubovoľnej piesne. Viac o prijímacích skúškach v sekcii „prihláška a informácie k štúdiu„.

KEDY BUDÚ PREBIEHAŤ MOJE HODINY A PREČO MUSÍM NAVŠTEVOVAŤ HODINY HUDOBNEJ NÁUKY?
Rozrh hodín hlavného predmetu si zadeľuje každý žiak individuálne na začiatku školského roka s pedagógom, ku ktorému je pridelený. Súčasťou štúdia v hudobnom odbore je povinný predmet hudobná náuka v trvaní 4 + 3 roky. Na tomto predmete sa žiaci učia teoretické znalosti o hudbe, ktoré sú pre hru a spev nevyhnutné. Hudobná náuka prebieha formou skupinového vyučovania – rozvrhy hodín hudobnej náuky sú zverejnené na stránke školy v sekcii „oddelenie hudobnej náuky„.


NAŠI PEDAGÓGOVIA

Mgr. art. Ingrid Bubeníčková – riaditeľka školy
hra na zobcovej, priečnej flaute
bubenickova@zushalkova.sk


vzdelanie
Hudobná a tanečná fakulta VŠMU
Konzervatórium v Bratislave

pôsobenie na ZUŠ
1992 – pedagóg
1996 – zástupkyňa riaditeľky školy, pedagóg
2004 – riaditeľka školy, pedagóg

Mgr. art. Richard Košický – zástupca riaditeľky školy, vedúci predmetovej komisie
hra na zobcových flautách, fagote
kosicky@zushalkova.sk


vzdelanie
Hudobná a tanečná fakulta VŠMU
Konzervatórium v Bratislave

pôsobenie na ZUŠ
2002 – pedagóg
2021 – zástupca riaditeľky školy, pedagóg

ďalšia umelecká činnosť
Sinfonieta dell Arte
hráč v komorných zoskupeniachMgr. art. Pavel Bubeníček
hra na zobcových flautách, trúbke


vzdelanie
Hudobná a tanečná fakulta VŠMU
Janáčkove konzervatórium v Ostrave

pôsobenie na ZUŠ
1996 – pedagóg

ďalšia umelecká činnosť
člen orchestra SND
hráč v komorných zoskupeniachMgr. Marcela Hambeis
hra na zobcových flautách, klarinete, saxofóne


vzdelanie
Pedagogická fakulta UK v Bratislave
Konzervatórium v Bratislave

pôsobenie na ZUŠ
2014 – pedagógMgr. Marcel Michalovič
hra na zobcových flautách


vzdelanie
Pedagogická fakulta UK v Bratislave
Konzervatórium v Bratislave

pôsobenie na ZUŠ
2010 – pedagógMichaela Nováková
hra na zobcových flautách


vzdelanie
Konzervatórium v Bratislave

pôsobenie na ZUŠ
2022 – pedagóg

ďalšia umelecká činnosť
členka orchestra Komornej opery Bratislava (1986-1999)
interný a externý orchestrálny hráč Opery a baletu SND (2007-2022)
Mgr. art. František Orem
hra na zobcových flautách, klarinete, saxofóne


vzdelanie
Akadémia umení v Banskej Bystrici
Konzervatórium v Bratislave
Konzervatórium Žilina

pôsobenie na ZUŠ
2008 – pedagóg

ďalšia umelecká činnosť
sólista Hudby Ministerstva vnútra SR
Mgr. Dagmar Zlatohlávková
hra na zobcovej, priečnej flaute


vzdelanie
Pedagogická fakulta UK v Bratislave
Konzervatórium v Bratislave

pôsobenie na ZUŠ
2008 – pedagógVladimír Sawicz
hra na bicích nástrojoch


vzdelanie
Konzervatórium v Bratislave

pôsobenie na ZUŠ
2011 – pedagóg

ďalšia umelecká činnosť
člen kapely BlueZodiac