ODDELENIE HRY NA KLÁVESOVÝCH NÁSTROJOCH

Hudobný a umelecký rozvoj žiaka študujúceho hru na klavíri je smerovaný predovšetkým k sólistickej činnosti. Okrem toho žiak získava ďalšie skúsenosti pri stretnutí so štvorručnou hrou na klavíri, komornou hrou, či korepetíciou. Súčasťou štúdia je účasť žiaka na podujatiach školy (interné koncerty, verejné koncerty, prehliadky, interpretačné súťaže) a získavať tak cenné pódiové skúsenosti. Nevyhnutnou podmienkou pre kvalitatívny progres vo výučbe je systematická domáca príprava a vlastný hudobný nástroj. Zvlášť sa odporúča akustický klavír – pianíno, resp. krídlo, prípadne elektronický nástroj – digitálny klavír zodpovedajúcej kvality.

S vývojom moderných technológií súvisel vývoj hudobného inštrumentára a teda vznik elektronických hudobných nástrojov. Sem patrí v poslednej dobe čoraz populárnejší keyboard.  I keď existuje určité prepojenie medzi keyboardom a klavírom, najmä čo sa týka základov nástrojovej hry, predsa len tieto nástroje nemožno porovnávať. Nástroje sú vo svojej podstate odlišné svojimi bohatými možnosťami i konečným uplatnením. Aj tu majú žiaci okrem prezentácie sólových výkonov príležitosť zapojiť sa do rôznych komorných zoskupení, napr. školskej kapely a účinkovať na podujatiach školy. Po úspešnom zvládnutí základov keyboardovej hry môžu žiaci nadviazať na predmet Hudba a počítač.

Viac informácii o tomto predmete nájdete na stránke HUDBA A POČÍTAČ.

Oddelenie hry na klavíri a keyboarde ponúka našim žiakom plnohodnotné základné hudobné vzdelanie.

Obsah štúdia hry na klavíri a hry na keyboarde je vedený podľa platných učebných plánov a osnov schválených ministerstvom školstva, s prihliadnutím na individuálne požiadavky a potreby a ponúka našim žiakom plnohodnotné základné hudobné vzdelanie. Základným pedagogickým dokumentom je školský vzdelávací program.

OD AKÉHO VEKU MÔŽEM ZAČAŤ S HROU NA KLAVÍRI , KEYBOARDE ALEBO AKORDEÓNE?
Odporúčaný vek je 6 – 7 rokov. V ojedinelých prípadoch je možné s hrou na týchto nástrojoch začať aj v nižšom veku, v prípade, že tak rozhodne skúšobná komisia. Žiakom, ktorí nesplňajú minimálnu vekovú hranicu odporúčame štúdium prípravnej hudobnej výchovy

AKÁ JE DĹŽKA ŠTÚDIA?
Celková dĺžka základného štúdia I. stupňa je 8 rokov, v zložení 4 roky v 1. časti – primárne umelecké vzdelávanie a 4 roky v 2. časti – nižšie sekundárne vzdelávanie. Okrem základného štúdia ponúkame aj možnosť 4. ročného štúdiu v II. stupni a štúdiu pre dospelých.

AKO SA MÁM PRIPRAVIŤ NA PRIJÍMACIU SKÚŠKU?
Podmienkou prijatia na štúdium je úspešné vykonanie talentovej skúšky – preukázanie predpokladov pre štúdium. Prijímacia skúška pozostáva z preukázania základneho hudobného sluchu a zmyslu pre rytmus. Špeciálna príprava nie je potrebná, no výhodou je, ak vie uchádzač zaspievať úryvok z ľubovoľnej piesne. Viac o prijímacích skúškach v sekcii „prihláška a informácie k štúdiu„.

KEDY BUDÚ PREBIEHAŤ MOJE HODINY A PREČO MUSÍM NAVŠTEVOVAŤ HODINY HUDOBNEJ NÁUKY?
Rozrh hodín hlavného predmetu si zadeľuje každý žiak individuálne na začiatku školského roka s pedagógom, ku ktorému je pridelený. Súčasťou štúdia v hudobnom odbore je povinný predmet hudobná náuka v trvaní 4 + 3 roky. Na tomto predmete sa žiaci učia teoretické znalosti o hudbe, ktoré sú pre hru a spev nevyhnutné. Hudobná náuka prebieha formou skupinového vyučovania – rozvrhy hodín hudobnej náuky sú zverejnené na stránke školy v sekcii „oddelenie hudobnej náuky„.NAŠI PEDAGÓGOVIA

Mgr. Barbora Kohútková, PhD. – vedúca predmetovej komisie
hra na klavíri, hudobná náuka, prípravná hudobná výchova
barbora.habanova@gmail.com

vzdelanie
Filozofická fakulta UK v Bratislave (magisterské štúdium – hudobná veda, interné doktorandské štúdium – muzikológia)
Konzervatórium v Bratislave (hra na klavíri)
Gymnázium M. R. Štefánika, Nové Mesto nad Váhom

pôsobenie na ZUŠ
2003 – pedagóg

ďalšia umelecká činnosť
hudobné kritiky pre Hudobný život
aktívna účasť na medzinárodných a domácich vedeckých konferenciách
spolupráca s orchestrami: Orchester des Musikgymnasiums Wien, Komorný orchester Konzervatória v Bratislave, Komorný orchester mesta TrenčínBc. Viktoriia Baran
hra na klavíri


vzdelanie
Hudobná a tanečná fakulta VŠMU
Užhorodské štátne hudobné učilište D.J.Zadora

pôsobenie na ZUŠ
2021 – pedagógBc. Kristína Borbat
hra na klavíri


vzdelanie
Hudobná a tanečná fakulta VŠMU
Kyjevska špeciálna hudobna škola M. V. Lysenka pri Ukrajinskej Národnej hudobnej akadémii P. I. Čajkovského

pôsobenie na ZUŠ
2021 – pedagóg


Mgr. art. Katarína Brejková, ArtD.
hra na klavíri


vzdelanie
Hudobná a tanečná fakulta VŠMU
Konzervatórium v Bratislave

pôsobenie na ZUŠ
2008 – pedagóg
Katarína Hatríková
hra na klavíri


vzdelanie
Pedagogická škola v Prešove
Konzervatórium v Košiciach

pôsobenie na ZUŠ
1976 – 2022 – pedagóg
2023 – zastupujúci pedagógJuraj Herák, DiS. art.
hra na klavíri


vzdelanie
Konzervatórium v Bratislave

pôsobenie na ZUŠ
2022 – pedagóg
Mgr. Robert Kohútek, ArtD.
hra na klavíri


vzdelanie
Hudobná a tanečná fakulta VŠMU
Konzervatórium v Bratislave

pôsobenie na ZUŠ
2003 – pedagóg

ďalšia umelecká činnosť
-sólové a komorné koncerty doma a v zahraničí: Česko, Maďarsko, Nemecko, Poľsko, Rakúsko, Švédsko, Španielsko, Ukrajina, Slovensko
-sólové a komorné vystúpenia v Slovenskom rozhlase a Slovenskej televízii
-koncert so symfonickým orchestrom Štátnej filharmónie KošiceValér Miko, DiS. art.
hra na klavíri


vzdelanie
Konzervatórium v Bratislave

pôsobenie na ZUŠ
2011 – korepetítor
2022 – pedagóg

ďalšia umelecká činnosť
Valér Miko Trio
Preßburger Klezmer Band
Anna Mozolíková, DiS. art.
hra na klavíri


vzdelanie
Konzervatórium v Košiciach

pôsobenie na ZUŠ
2003 – pedagógBc. Dominik Murcko
hra na klavíri


vzdelanie
Hudobná a tanečná fakulta VŠMU
Konzervatórium v Košiciach

pôsobenie na ZUŠ
2023 – pedagógMgr. art. Richard Rikkoň
hra na klavíri


vzdelanie
Hudobná a tanečná fakulta VŠMU
Konzervatórium Žilina

pôsobenie na ZUŠ
2020 – pedagóg

ďalšia umelecká činnosť
koncertný hráč

Mgr. Marián Čermák
hra na keyboarde, hudba a počítač


vzdelanie
Pedagogická fakulta UK v Bratislave
Gymnázium

pôsobenie na ZUŠ
1993 – pedagógMgr. Marián Suchomel
hra na keyboarde, hra na klavíri


vzdelanie
Pedagogická fakulta UK v Bratislave
Cirkevné konzervatórium v Bratislave
Konzervatórium Žilina

pôsobenie na ZUŠ
2021 – pedagóg

ďalšia umelecká činnosť
hráč na klávesové nástroje v rôznych komorných zoskupeniachMgr. Andrej Hraško
hra na akordeóne, hra na keyboarde


vzdelanie
Filozofická fakulta UK v Bratislave
Konzervatórium v Bratislave

pôsobenie na ZUŠ
2022 – pedagóg

ďalšia umelecká činnosť
sólová a komorná koncertná činnosť