ODDELENIE HRY NA SLÁČIKOVÝCH NÁSTROJOCH

Oddelenie hry na sláčikových nástrojoch ponúka našim žiakom plnohodnotné základné hudobné vzdelanie v hre na husliach, violončele a kontrabase. Obsah štúdia je vedený podľa platných učebných plánov a osnov schválených ministerstvom školstva, s prihliadnutím na individuálne požiadavky a potreby žiaka. Základným pedagogickým dokumentom školy je školský vzdelávací program.

Novinkou v našom oddelení je štúdium hry na kontrabase. Viac informácii o možnostiach štúdia nájdete v odkaze.

OD AKÉHO VEKU MÔŽEM S HROU NA HUSLIACH A VIOLONČELE ZAČAŤ?
Odporúčaný vek pre začatie štúdia v tomto oddelení je 7 rokov, ( 2. ročník základnej školy). Žiakom, ktorí nespĺňajú minimálnu vekovú hranicu odporúčame štúdium prípravnej hudobnej výchovy. Určite neváhajte začať s hrou na sláčikovom nástroji aj vo vyššom veku.

AKÁ JE DĹŽKA ŠTÚDIA?
Celková dĺžka základného štúdia I. stupňa je 8 rokov, v zložení 4 roky v 1. časti – primárne umelecké vzdelávanie a 4 roky v 2. časti – nižšie sekundárne vzdelávanie. Okrem základného štúdia ponúkame aj možnosť 4. ročného štúdiu v II. stupni a štúdiu pre dospelých.

AKO SA MÁM PRIPRAVIŤ NA PRIJÍMACIU SKÚŠKU?
Prijímacia skúška pozostáva z preukázania základneho hudobného sluchu a zmyslu pre rytmus. Špeciálna príprava nie je potrebná, no výhodou je, ak vie uchádzač zaspievať úryvok z ľubovoľnej piesne. Viac o prijímacích skúškach v sekcii „prihláška a informácie k štúdiu„.

KEDY BUDÚ PREBIEHAŤ MOJE HODINY A PREČO MUSÍM NAVŠTEVOVAŤ HODINY HUDOBNEJ NÁUKY?
Rozrh hodín hlavného predmetu si zadeľuje každý žiak individuálne na začiatku školského roka s pedagógom, ku ktorému je pridelený. Súčasťou štúdia v hudobnom odbore je povinný predmet hudobná náuka v trvaní 4 + 3 roky. Na tomto predmete sa žiaci učia teoretické znalosti o hudbe, ktoré sú pre hru a spev nevyhnutné. Hudobná náuka prebieha formou skupinového vyučovania – rozvrhy hodín hudobnej náuky sú zverejnené na stránke školy v sekcii „oddelenie hudobnej náuky.NAŠI PEDAGÓGOVIA

Mgr. Petra Šalamonová – vedúca predmetovej komisie
hra na husliach
salamonova@zushalkova.sk


vzdelanie
Pedagogická fakulta Uv Bratislave
Filozofická fakulta Univerzita Konštantína Filozofa, Nitra
Konzervatórium v Bratislave
Konzervatórium Žilina

pôsobenie na ZUŠ
2019 – pedagóg
2020 – vedúca predmetovej komisie, pedagóg,

ďalšia umelecká činnosť
Afrodité – salónny orchesterMgr. Katarína Bložonová – správca ZRŠ
hra na husliach


vzdelanie
Pedagogická fakulta UK v Bratislave
Konzervatórium v Bratislave

pôsobenie na ZUŠ
1994 – pedagóg

ďalšia umelecká činnosť
Afrodité – salónny orchester, spoluzakladateľka (1996-2009)
Trio Xplosion (2002 – 2009)Mgr. art. Hana Močkor
hra na husliach


vzdelanie
Akadémia umení v Banskej Bystrici
Konzervatórium Praha

pôsobenie na ZUŠ
2021 – pedagóg

ďalšia umelecká činnosť
Slovenský mládežnícky orchester
Štátna opera v Banskej BystriciMgr. Ľuboš Janák
hra na violončele


vzdelanie
Univerzita Mateje Bela v Banskej Bystrici
Konzervatórium v Bratislave

pôsobenie na ZUŠ
2004 – pedagóg

ďalšia umelecká činnosť
Symfonický orchester slovenského rozhlasu (1992 – 1994)
Orchester SND (1988 – 1991)
SĽUK – člen orchestra (1985 – 1988)