,,HĽADÁ SA MUZIKÁLOVÁ HVIEZDA“ SPEVÁCKA SÚŤAŽ

16.03.2022

Z á k l a d n á   u m e l e c k á   š k o l a  H á l k o v a  56,  831 03 B r a t i s l a va
vyhlasuje XVI. ročník speváckej súťaže 

„Hľadá sa muzikálová hviezda“,

ktorá sa uskutoční 4. júna 2022 v priestoroch ZUŠ Hálkova 56 v Bratislave

Súťaž je určená pre žiakov základných umeleckých škôl.

Viac informácii nájdete v odkaze.

2% pre ZRŠ

23.02.2022

Vážení rodičia a priaznivci našej ZUŠ!
Ďakujeme, že ste nášmu Združeniu rodičov v minulosti poukázali svoje 2% z daní. Vďaka Vám sme získali prostriedky, ktoré Vaše deti využívajú pri vzdelávaní na našej škole. V tomto roku Vás opäť chceme osloviť a poprosiť o spoluprácu pri poukázaní 2% z daní za rok 2021.

Viac informácii nájdete na stránke 2% pre ZRŠ.

Aktualizácia Školského semafora

23.01.2022

Vážení rodičia a žiaci ZUŠ Hálkova, 

na základe aktualizácie Školského semafora zo dňa 19.01.2022 = https://www.minedu.sk/data/att/21795.pdf,

žiak do 12 rokov a dvoch mesiacov sa môže zúčastňovať mimovyučovacích aktivít (napr. ZUŠ, CVČ, jazykové školy, krúžková činnosť, športové aktivity a súťaže a iné) v školách a školských zariadeniach bez obmedzenia, avšak s dôrazne odporúčaným režimom OTP (očkovaný, testovaný, prekonaný).

Žiak od 12 rokov a dvoch mesiacov sa môže zúčastňovať mimovyučovacích aktivít (napr. ZUŠ, CVČ, jazykové školy, krúžková činnosť, športové aktivity a súťaže a iné) v školách a školských zariadeniach iba za podmienky režimu OTP (očkovaný, testovaný, prekonaný).

Na účel testovania môže byť použitý aj antigénový samotest zo školy nie starší ako 48 hodín, jeho vykonanie môže potvrdiť rodič alebo poverená osoba prostredníctvom „Potvrdenia o vykonaní antigénového samotestu s negatívnym výsledkom“ – potvrdenie. Na účely samotestovania žiak obdrží samotesty len prostredníctvom svojej kmeňovej školy.

OBNOVENIE PREZENČNEJ FORMY VYUČOVANIA

06.01.2022

Oznamujeme žiakom a rodičom ZUŠ Hálkova 56, že v pondelok 10.1.2022 sa obnovuje prezenčné vyučovanie vo všetkých odboroch a predmetoch. Vyučovanie bude prebiehať v ZUŠ Hálkova a na elokovanom pracovisku ZŠ s MŠ Česká 10 podľa platných rozvrhov.

S prianím všetkého dobrého v celom novom roku 2022 sa na vás tešíme!

Mgr. art. Ingrid Bubeníčková, riaditeľka školy

SMÚTOČNÝ OZNAM 🖤

20.12.2021

S hlbokým zármutkom oznamujeme,
že dňa 18.12.2021 nás navždy opustila naša dlhoročná kolegyňa,
učiteľka hry na gitare, pani Lívia Skálová.

Tí, ktorí ste ju poznali, venujte jej tichú spomienku. 🖤

SMÚTOČNÝ OZNAM 🖤

02.12.2021

S hlbokým zármutkom oznamujeme, že dňa 1.12.2021 nás navždy opustil náš dlhoročný kolega, vynikajúci pedagóg hry na flaute a fagote, vzácny človek,
pán Mgr. art. Antoni Sawicz.

Toša, Toška…. budeš nám chýbať, ale krásne spomienky na Teba zostávajú navždy.
Tí, ktorí ste ho poznali, venujte mu tichú spomienku.