PREZENČNÉ VYUČOVANIE NA ZUŠ HÁLKOVA OD 12. APRÍLA 2021

Vážení rodičia a žiaci!
Konečne sme sa dočkali a spoločne sa tešíme,  že  ZUŠ Hálkova môže pre svojich žiakov a pedagógov aspoň čiastočne  otvoriť brány školy od 12.4.2021.

Prezenčné vyučovanie sa týka:
– individuálneho vyučovania v hudobnom odbore (okrem dychových nástrojov a spevu) ;
– pre deti navštevujúce prípravné štúdium (predškolský vek a prvý ročník ZŠ) a deti, ktoré v ZŠ navštevujú prvý stupeň.

V dištančnom vzdelávaní naďalej pokračujú:
– skupinové predmety hudobného odboru, predmety dychových nástrojov a spev ;
– tanečný, výtvarný, literárno-dramatický odbor ;
– žiaci  2. stupňa v ZŠ, študenti stredných, vysokých škôl ( v ZUŠ II. stupeň) a štúdia pre dospelých.

Podmienky prezenčného vyučovania:
Negatívny test zákonného zástupcu žiaka a negatívny test pedagóga, v oboch prípadoch nie starší ako 7 dní.
Potrebné tlačivo nájdete na:  www.zushalkova.sk                                   
Upozornenie: Bez tlačiva nebude žiakovi umožnené prezenčné vyučovanie.

Pre všetky osoby, ktoré sa budú  nachádzať v budove ZUŠ platí povinnosť nosiť respirátor minimálne kategórie FFP2. Žiaci používajú rúška!

Počas vyučovania platí prísny zákaz zdržiavať sa v budovách školy sprievodným osobám žiakov a cudzím osobám. Sprievod môže žiaka odprevadiť na vyučovanie do vstupnej haly, potom musí budovu opustiť. Môže prísť pre žiaka na konci vyučovania do vstupnej haly budovy a následne ju musí so žiakom bez zdržiavania opustiť .  

Dôrazne Vás žiadame o rešpektovanie našich pokynov ! 

Ďakujeme !

Mgr. art. Ingrid Bubeníčková, riaditeľka školy
V Bratislave, 09.04.2021