PREZENČNÉ VYUČOVANIE NA ZUŠ HÁLKOVA OD 26. APRÍLA 2021

Prezenčné vyučovanie sa týka:
– individuálneho vyučovania v hudobnom odbore (okrem dychových nástrojov a spevu) ;
1., 2. stupeň a ŠPD

V dištančnom vzdelávaní naďalej pokračujú:
– skupinové predmety hudobného odboru, predmety dychových nástrojov a spev ;
– tanečný, výtvarný, literárno-dramatický odbor ;

Podmienky prezenčného vyučovania:
Pedagógom zasielajú rodičia alebo dospelí žiaci nasledovné:

  1. čestné prehlásenie zákonného zástupcu o negatívnom teste ( u žiakoch do 10 rokov);
  2. čestné prehlásenie zákonného zástupcu a žiaka o negatívnom teste ( u žiakoch do 18 rokov);
  3. čestné prehlásenie dospelého žiaka o negatívnom teste ( u žiakoch nad 18 rokov).

Upozornenie: Bez tlačiva  (súčasťou by mala byť aj kópia testu) nebude žiakovi umožnené prezenčné vyučovanie.

Pre všetky osoby, ktoré sa budú  nachádzať v budove ZUŠ platí povinnosť nosiť respirátor minimálne kategórie FFP2 alebo rúško!

Počas vyučovania platí prísny zákaz zdržiavať sa v budovách školy sprievodným osobám žiakov a cudzím osobám. Sprievod môže žiaka odprevadiť na vyučovanie do vstupnej haly, potom musí budovu opustiť. Môže prísť pre žiaka na konci vyučovania do vstupnej haly budovy a následne ju musí so žiakom bez zdržiavania opustiť .  

Dôrazne Vás žiadame o rešpektovanie našich pokynov ! 

Ďakujeme !

Mgr. art. Ingrid Bubeníčková, riaditeľka školy
V Bratislave, 25.04.2021