PRÍSPEVOK DO FONDU ZDRUŽENIA RODIČOV PRI ZUŠ

Vážení rodičia,

príspevky do Združenia rodičov pri ZUŠ Hálkova 56 sa používajú na zabezpečenie zvýšenia kvality  vyučovania našich detí  ( nákup notového materiálu , prenájom sál, materiál pre výtvarníkov, tanečníkov a hercov, ladenie klavírov a údržba ostatných hudobných nástrojov a mnohé iné činnosti, na ktorých sa ZRŠ finančne so školou spolu podieľa. Sú to výdavky spojené s rôznymi internými a verejnými podujatiami našej školy , súťažami a verejnou prezentáciou žiakov ZUŠ Hálkova.Vedenie školy vynakladá nemalé úsilie na to, aby získavalo sponzorsky ,či už finančnú hotovosť alebo  prenájmy sál zdarma za účelom rôznych podujatí, koncertov a vernisáži. Je potrebné, aby príspevky do ZRŠ  prišli na účet ZRŠ najneskôr v prvom polroku šk. roka. 

Ak ste sa ešte nerozhodli  a neuhradili v tomto školskom roku príspevok do fondu ZRŠ vo výške 24 € , budeme radi ,aby ste tak učinili  najneskôr do konca februára . Je to v prospech Vašich detí a ich kvalitnejšej výuky. Bližšie informácie ohľadom využitia týchto finančných prostriedkov Vám poskytne Výbor ZRŠ pri ZUŠ a vedenie školy. 

Ing. arch. Ľudmila Saudreau, predseda ZRŠ pri ZUŠ Hálkova 56