ŠKOLSKÁ SÚŤAŽE V HRE NA GITARE

1. ROČNÍK ŠKOLSKEJ SÚŤAŽE V HRE GITARE, ZUŠ HÁLKOVA 56 BRATISLAVA 2022/2023

Podmienky:

  • súťažná prehliadka je určená pre žiakov ZUŠ Hálkova 56 v Bratislave
  • súťažnej prehliadky sa môžu zúčastniť všetci žiaci oddelenia strunových nástrojov
  • hra spamäti
  • predvedenie minimálne dvoch skladieb rôznych štýlových období

Termíny a miesto konania:

  • Termín konania: 15. február 2023, Koncertná sála školy
  • Uzávierka prihlášok: 20. december 2022

Prihlášky a súťažný program odovzdajú pedagógovia v elektronickej podobe D. Hnat Jókaiovej = hnatjokaiova@zushalkova.sk

Hodnotenie:

  • výkony súťažiacich posudzuje odborná porota
  • súťažiaci sa umiestňujú v pásmach ( bronzové, strieborné a zlaté )
  • porota môže určiť laureáta súťažnej prehliadky alebo kategórie a má právo udeliť zvláštne ocenenia
  • rozhodnutie poroty je konečné

Kategórie:

I.   KATEGÓRIA  – žiaci prvého a druhého ročníka primárneho vzdelávania

II.  KATEGÓRIA  – žiaci tretieho a štvrtého ročníka primárneho vzdelávania

III. KATEGÓRIA  – žiaci prvého a druhého ročníka nižšieho sekundárneho vzdelávania

IV.  KATEGÓRIA – žiaci tretieho a štvrtého ročníka nižšieho sekundárneho vzdelávania

V.  KATEGÓRIA – žiaci druhého stupňa základného štúdia