SPEVÁCKA SÚŤAŽ ,,HĽADÁ SA MUZIKÁLOVÁ HVIEZDA“

Propozície

Z á k l a d n á   u m e l e c k á   š k o l a  H á l k o v a  56,  831 03 B r a t i s l a va

vyhlasuje XVI. ročník speváckej súťaže

 

„Hľadá sa muzikálová hviezda“,

ktorá sa uskutoční 6. júna 2020 v priestoroch ZUŠ Hálkova 56 v Bratislave

  

Súťaž je určená pre žiakov základných umeleckých škôl.

Kompletné propozície nájdete v odkaze.

Online prihláška – Hľadá sa muzikálová hviezda 2020


Výsledky predošlých ročníkov