TANEČNÝ ODBOR

Hodiny tanca ponúkajú našim žiakom plnohodnotné základné tanečné vzdelanie. Obsah štúdia je vedený podľa platných učebných plánov a osnov schválených ministerstvom školstva, s prihliadnutím na individuálne požiadavky a potreby žiakov. Základným pedagogickým dokumentom je školský vzdelávací program.

Na hodinách tanca naši žiaci spoznávajú jednoduché pohybové a tanečné prvky, techniky klasického, ľudového a moderného tanca. Okrem samotného tanca sa venujeme aj základom hudobnej náuky, rytmickým cvičeniam a základom gymnastiky. Tanečné hodiny sú vedené formou skupinového vyučovania.

Súčasťou štúdia sú pravidelné verejné vystúpenia, na ktoré sa naši žiaci počas celého roka pripravujú.

OD AKÉHO VEKU MÔŽEM NAVŠTEVOVAŤ TANEČNÝ ODBOR?
Minimálna veková hranica je 5 rokov, kedy sa žiaci môžu stať súčasťou najmladšej prípravnej skupiny.

AKÁ JE DĹŽKA ŠTÚDIA?
Celková dĺžka základného štúdia I. stupňa je 8 rokov, v zložení 4 roky v 1. časti – primárne umelecké vzdelávanie a 4 roky v 2. časti – nižšie sekundárne vzdelávanie. Minimálna veková hranica pre základne štúdium je 7 rokov. Okrem základného štúdia ponúkame aj možnosť prípravného štúdia v dĺžke 1 rok pre deti v predškolskom veku a žiakov 1. ročníka ZŠ. Pre žiakov vo veku od 15 rokov a dospelých je určené 4. ročné štúdium II. stupňa alebo 4. ročné štúdium pre dospelých.

AKO SA MÁM PRIPRAVIŤ NA PRIJÍMACIU SKÚŠKU?
Špeciálna príprava na prijímaciu skúšku nie je potrebná. Výhodou je ohybnosť a pohybová zdatnosť uchádzača.

KEDY BUDÚ PREBIEHAŤ MOJE HODINY?
Rozvrh hodín je pripravovaný v priebehu prvých dní, hneď po zápise. Na základe veku a pohybových zdatností sú následne žiaci zadelení do skupín. Štandardom však býva, že jedna skupina má hodinu dvakrát týždenne v trvaní 70 minút.

Súčasný rozvrh hodín tanečného odboru nájdete v tomto odkaze.


Mgr. art. Patrícia Vizinová
tanec


vzdelanie
Hudobná a tanečná fakulta VŠMU
Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej

pôsobenie na ZUŠ
2021 – pedagóg