TANEČNÝ ODBOR

Hodiny tanca ponúkajú našim žiakom plnohodnotné základné tanečné vzdelanie. Obsah štúdia je vedený podľa platných učebných plánov a osnov schválených ministerstvom školstva, s prihliadnutím na individuálne požiadavky a potreby žiakov. Základným pedagogickým dokumentom je školský vzdelávací program.

Na hodinách tanca naši žiaci spoznávajú jednoduché pohybové a tanečné prvky, techniky klasického, ľudového a moderného tanca. Okrem samotného tanca sa venujeme aj základom hudobnej náuky, rytmickým cvičeniam a základom gymnastiky. Tanečné hodiny sú vedené formou skupinového vyučovania.

Súčasťou štúdia sú pravidelné verejné vystúpenia, na ktoré sa naši žiaci počas celého roka pripravujú.

KEDY MÔŽEM S TANCOM ZAČAŤ?
Minimálna veková hranica je 5 rokov, kedy sa žiaci môžu stať súčasťou najmladšej prípravnej skupiny.

AKÁ JE DĹŽKA ŠTÚDIA?
Celková dĺžka základného štúdia I. stupňa je 8 rokov, v zložení 4 roky v 1. časti – primárne umelecké vzdelávanie a 4 roky v 2. časti – nižšie sekundárne vzdelávanie. Minimálna veková hranica pre základne štúdium je 7 rokov. Okrem základného štúdia ponúkame aj možnosť prípravného štúdia v dĺžke 1 rok pre deti v predškolskom veku a žiakov 1. ročníka ZŠ. Pre žiakov vo veku od 15 rokov a dospelých je určené a 4. ročného štúdium II. stupňa alebo 4. ročné štúdium pre dospelých.

AKO SA MÁM PRIPRAVIŤ NA PRIJÍMACIU SKÚŠKU?
Špeciálna príprava na prijímaciu skúšku nie je potrebná. Výhodou je ohybnosť a pohybová zdatnosť uchádzača.

KEDY BUDÚ PREBIEHAŤ MOJE HODINY?
Rozvrh hodín je pripravovaný v priebehu prvých dní, hneď po zápise. Na základe veku a pohybových zdatností sú následne žiaci zadelení do skupín. Štandardom však býva, že jedna skupina má hodinu dvakrát týždenne v trvaní 70 minút.

Súčasný rozvrh hodín tanečného odboru nájdete v tomto odkaze.


Bc. Patrícia Vizínová
tanec


vzdelanie
Hudobná a tanečná fakulta VŠMU
Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej

pôsobenie na ZUŠ
2021 – pedagóg