VÝTVARNÝ ODBOR

Výučba výtvarnej výchovy umožňuje žiakom získať komplexné základné výtvarné vzdelanie. Štúdium rozvíja viaceré oblasti výtvarného umenia – hlavne maľbu, kresbu, grafiku, modelovanie a dekoračnú činnosť. Žiaci si osvojujú rozličné výtvarné techniky a učia sa využívať široké spektrum materiálov. Pri vyučovaní sa rešpektuje spontánny a autentický detský prejav a podnecuje sa tvorivý potenciál. Zároveň sa formuje estetické cítenie a výtvarné myslenie.

Výuka prebieha formou kolektívneho vyučovania, pričom sa výrazne uplatňuje individuálny prístup. Žiaci sa zúčastňujú na výstavách, súťažiach a rôznych podujatiach. Talentovaní žiaci, ktorí chcú pokračovať v štúdiu na stredných a vysokých školách umeleckého zamerania, sa u nás môžu pripraviť na talentové skúšky.

Obsah štúdia je vedený podľa platných učebných plánov a osnov schválených ministerstvom školstva, s prihliadnutím na individuálne požiadavky a potreby žiaka. Základným pedagogickým dokumentom školy je školský vzdelávací program.

AKÁ JE DĹŽKA ŠTÚDIA?
Celková dĺžka základného štúdia I. stupňa je 8 rokov, v zložení 4 roky v 1. časti – primárne umelecké vzdelávanie a 4 roky v 2. časti – nižšie sekundárne vzdelávanie. Minimálna veková hranica pre základne štúdium je 6 rokov.
Okrem základného štúdia ponúkame aj možnosť prípravného štúdia v dĺžke 1 rok pre deti v predškolskom veku od 5 rokov.
Pre žiakov vo veku od 15 rokov je určené 4. ročné štúdium II. stupňa a neskôr 4. ročné štúdium pre dospelých.

OD AKÉHO VEKU  MÔŽEM NAVŠTEVOVAŤ VÝTVARNÝ ODBOR?
Minimálna veková hranica je 5 rokov, kedy žiaci môžu navštevovať prípravné štúdium (PŠ).

AKO SA MÁM PRIPRAVIŤ NA PRIJÍMACIU SKÚŠKU?
Špeciálna príprava na prijímaciu skúšku nie je potrebná. Vítané sú ukážky výtvarných prác.

KEDY BUDÚ PREBIEHAŤ MOJE HODINY?
Rozvrh hodín si zadeľuje každý žiak individuálne na začiatku školského roka s pedagógom, ku ktorému je pridelený. Vyučovanie prebieha skupinovou formou v rozsahu 3 vyučovacie hodiny 1x do týždňa. Prípravné štúdium predškolákov 2 vyučovacie hodiny 1x týždenne.


NAŠI PEDAGÓGOVIA

Mgr. Dana Moravčíková – vedúca predmetovej komisie


vzdelanie
Pedagogická fakulta UK v Bratislave
Stredná škola umeleckého priemyslu Bratislava

pôsobenie na ZUŠ
2004 – pedagóg
2021 – vedúca predmetovej komisie, pedagóg

ďalšia umelecká činnosť
knižná ilustrátorka, voľná tvorba

Mgr. art. Martin Špirec, ArtD.


vzdelanie

pôsobenie na ZUŠ
2022 – pedagóg

ďalšia umelecká činnosť

Mgr. art. Kamila Zuščáková
zuscakova@zushalkova.sk


vzdelanie
Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave
Súkromná škola úžitkového výtvarníctva Kremnica

pôsobenie na ZUŠ
2023 – pedagóg

ďalšia umelecká činnosť
pedagóg na Škola umeleckého priemyslu Jozefa Vydru