VÝŠKA POVINNÉHO PRÍSPEVKU NA ČIASTOČNÚ ÚHRADU NÁKLADOV ŽIAKA V ZUŠ

Poplatky za štúdium podľa
Všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta SR Bratislavy č. 5 /2016 z 30. júna 2016:


Žiak základnej školy (8-ročného gymnázia po kvartu vrátane)
a) individuálne vyučovanie 12 eur,
b) skupinové vyučovanie 7,50 eur,
c) vyučovanie predmetu zborový spev 4 eurá

Neplnoletý žiak strednej školy (8-ročného gymnázia od kvinty)
a) individuálne vyučovanie 13 eur,
b) skupinové vyučovanie 8,50 eur,
c) vyučovanie predmetu zborový spev 5 eur

Plnoletý žiak strednej školy a študent vysokej školy (nie je zárobkovo činný)
a) individuálne vyučovanie 23 eur,
b) skupinové vyučovanie 13,50 eur
Žiak nad 25 rokov (je zárobkovo činný)
a) individuálne vyučovanie 30 eur,
b) skupinové vyučovanie 30 eur 

VZN 5/2016 z 30.6.2016 [DOCX, 20 kB]