VÝTVARNÝ ODBOR

Výtvarné umenie obsahuje mnohopohľadovosť poznávania a vyjadrovania sa.  Z tohto integrujúceho charakteru výtvarného umenia vychádza výtvarná výchova, výchova umením, nesúca v sebe predpoklady prepojenia citovej a rozumovej výchovy, smerujúcej k rozvoju individuálnych stránok osobnosti dieťaťa a jeho tvorivého potenciálu.Vo výtvarnom odbore je vyučovanie zamerané práve na rozvoj tvorivosti a spoznávanie výtvarných techník- kresby, maľby, grafiky / žiak realizuje prácu od návrhu až po tlač na grafickom lise /, modelovania a keramiky / škola vlastní keramickú pec / s rozšírenou ponukou o odbor textílií a fotografie. Talentovaní žiaci môžu taktiež pokračovať v štúdiu na stredných a vysokých školách umeleckého zamerania.

Pedagógovia VO

Mgr. Silvia Čierniková – vedúca PK
Katarína Kuzmová, akad. mal. 
Mgr. Dana Moravčíková