LITERÁRNO-DRAMATICKÝ ODBOR

LDO je syntetizujúcim odborom, ktorý ponúka dramatické, rečové, prednesové a slovesné tvorivé činnosti, písané slovo. Žiaci nadobúdajú schopnosť osobitného a kultivovaného prejavu v divadelnej, prednesovej a slovesnej oblasti. Nadobúdajú hlbší vzťah k materinskej reči, rozvíjajú empatiu, fantáziu, schopnosť sebavyjadrenia a spolupráce, učia sa hravou formou spoznávať a pracovať so základnými emóciami, či lepšie vnímať svet okolo seba a tvoriť si vlastný názor.

Tento odbor vychováva z detí a mládeže budúcich amatérskych divadelníkov, režisérov, recitátorov, čitateľov, vzdelaných a náročných divákov. Tým najtalentovanejším jednotlivcom pomáha pripraviť sa na štúdium herectva, réžie, dramaturgie, scénaristiky, bábkoherectva, divadelnej a filmovej vedy, učiteľstva dramatickej výchovy na vysokých umeleckých školách, pedagogických a filozofických fakultách.

Obsah štúdia je vedený podľa platných učebných plánov a osnov schválených ministerstvom školstva, s prihliadnutím na individuálne požiadavky a potreby žiaka. Základným pedagogickým dokumentom školy je školský vzdelávací program.

OD AKÉHO VEKU  MÔŽEM NAVŠTEVOVAŤ LITERÁRNO-DRAMATICKÝ ODBOR?
Minimálna veková hranica je 5 rokov, kedy sa žiaci môžu stať súčasťou najmladšej prípravnej skupiny.

AKÁ JE DĹŽKA ŠTÚDIA?
Celková dĺžka základného štúdia I. stupňa je 8 rokov, v zložení 4 roky v 1. časti – primárne umelecké vzdelávanie a 4 roky v 2. časti – nižšie sekundárne vzdelávanie. Minimálna veková hranica pre základné štúdium je 7 rokov. Okrem základného štúdia ponúkame aj možnosť prípravného štúdia v dĺžke 1 rok pre deti v predškolskom veku a žiakov 1. ročníka ZŠ. Pre žiakov vo veku od 15 rokov a dospelých je určené 4. ročné štúdium II. stupňa alebo 4. ročné štúdium pre dospelých.

AKO SA MÁM PRIPRAVIŤ NA PRIJÍMACIU SKÚŠKU?
Špeciálna príprava na prijímaciu skúšku nie je potrebná. Pozostáva z rozhovoru, prípadne zo zadaných improvizácií pod vedením pedagóga. Vítané je predniesť pripravený krátky umelecký text (poéziu/prózu/monológ).

KEDY BUDÚ PREBIEHAŤ MOJE HODINY?
Rozvrh hodín je pripravovaný v priebehu prvých dní, hneď po zápise. Na základe veku, časových dispozícií a kapacity jednotlivých skupín, sú po dohode následne žiaci zadelení do tried ku konkrétnemu pedagógovi. Vyučovanie pozostáva z kolektívnych hodín, na ktorých rozvíjajú žiaci konkrétne zručnosti a pripravujú divadelné dialógy/scénky/predstavenie a z hodín umeleckého prednesu, na ktorých pracujú na umeleckých textoch individuálne a v komornejšej skupine (2-3 žiaci).


NAŠI PEDAGÓGOVIA


Mgr. art. Simona Žišková – vedúca predmetovej komisie


vzdelanie
Fakulta dramatických umení AU v Banskej Bystrici

pôsobenie na ZUŠ
2009 – pedagóg

ďalšie umelecké pôsobenie
dramatička
autorka poézie
dabingová herečka


Mgr. art. Petra Gavláková


vzdelanie

pôsobenie na ZUŠ
2023 – pedagóg

ďalšie umelecké pôsobenie