HUDOBNÝ ODBOR

Vzťah k hudbe, chuť prejavovať sa hudobne je základným predpokladom pre úspech hry na akomkoľvek hudobnom nástroji. Naša škola má širokú škálu pôsobnosti pevne podchytiť tento základný predpoklad u detí v prípravnom štúdiu, ktoré po jeho absolvovaní majú možnosť vybrať si z ponuky hudobných nástrojov, na ktorom sa chcú naučiť hrať. Žiakom poskytujeme okrem výuky spevu a hry na rôzne sólové hudobné  nástroje / klavír, akordeón, keyboard, zobcové flauty, priečna flauta, klarinet, saxofón, hoboj, fagot, trúbka, husle, viola, violončelo, kontrabas, gitara, basová gitara, bicie/ možnosť pôsobenia v rôznych komorných zoskupeniach, sláčikovom súbore – STRIEBORNÉ STRUNY, speváckom zbore aj so zameraním na muzikálový spev a v oddelení džezovej a tanečnej hudby. 
Do formy rozšíreného vyučovania sú zaradené deti, ktoré sú mimoriadne nadané, talentované a majú záujem v budúcnosti pokračovať v štúdiu na strednej a vysokej škole umeleckého zamerania.

KLAVÍRNE ODDELENIE

SPEVÁCKE ODDELENIE


ODDELENIE GITARY


ODDELENIE SLÁČIKOVÝCH NÁSTROJOV


ODDELENIE DYCHOVÝCH NÁSTROJOV


ODDELENIE KEYBOARDU, AKORDEÓNU A BICÍCH NÁSTROJOV


ODDELENIE HUDOBNEJ NÁUKY

KOREPETÍCIA