HUDOBNÝ ODBOR

Vzťah k hudbe, chuť prejavovať sa hudobne je základným predpokladom pre úspech hry na akomkoľvek hudobnom nástroji. Naša škola má širokú škálu pôsobnosti pevne podchytiť tento základný predpoklad u detí, ale aj dospelých. Našim žiakom poskytujeme okrem výuky spevu a hry na rôznych sólových hudobných nástrojoch aj možnosť pôsobenia v rôznych komorných zoskupeniach, speváckom zbore a iných prílzežitostných formáciách.

Naša škola rozlišuje štyri základné formy štúdia, ktoré sú špecifikované v jednotlivých oddeleniach.
Prípravné štúdium, určené pre deti v predškolskom veku a deti 1. ročník ZŠ. Výnimočne sa môže stať, že žiak bude zaradený do základného štúdia v prípade rozhodnutia skúšobnou komisiou.
Základné štúdium je určené pre žiakov vo veku od 7 rokov, v rámci ktorého rozlišujeme I. a II. stupeň štúdia.
Rozšírené štúdium je určené pre žiakov, ktorí v rámci svojho štúdia dosahujú mimoriadne výsledky a majú záujem v budúcnosti pokračovať v štúdiu na strednej a vysokej škole umeleckého zamerania. O umožnení tohto typu štúdia rozhoduje vedenie školy na základe žiadosti a vykonaní komisionálnej skúšky.
Štúdium pre dospelých je určené všetkým žiakom od 18 rokov.

Viac informácii nájdete pod jednotlivými oddeleniami.