ODDELENIE HRY NA STRUNOVÝCH NÁSTROJOCH

Oddelenie hry na gitare a akordeóne ponúka našim žiakom plnohodnotné základné hudobné vzdelanie. Obsah štúdia je vedený podľa platných učebných plánov a osnov schválených ministerstvom školstva, s prihliadnutím na individuálne požiadavky a potreby žiaka. Základným pedagogickým dokumentom školy je školský vzdelávací program.

Popri hlavnom predmete sú naši žiaci zapájaní do rôznych príležitostných zoskupení ako je napríklad školská kapela, gitarové / akordeónové duo, trio a pod. Medzi stále formácie patrí gitarový súbor, v ktorom účinkujú naši najšikovnejší žiaci a pravidelne pripravujú program pre verejné podujatia školy. Výnimkou nie sú ani súťaže, či prehliadky, na ktorých naši žiaci a absolventi získavajú rôzne ocenenia.

OD AKÉHO VEKU MÔŽEM ZAČAŤ S HROU NA GITARE ?
Odporúčaný vek pre začatie štúdia v tomto oddelení je 7 rokov, prípadne 2. ročník základnej školy. Žiakom, ktorí nesplňajú minimálnu vekovú hranicu odporúčame štúdium prípravnej hudobnej výchovy.

Hru na elektrickej a basovej gitare je možné študovať od veku 11 rokov.

AKÁ JE DĹŽKA ŠTÚDIA?
Celková dĺžka základného štúdia I. stupňa je 8 rokov, v zložení 4 roky v 1. časti – primárne umelecké vzdelávanie a 4 roky v 2. časti – nižšie sekundárne vzdelávanie. Okrem základného štúdia ponúkame aj možnosť 4. ročného štúdiu v II. stupni a štúdiu pre dospelých.

AKO SA MÁM PRIPRAVIŤ NA PRIJÍMACIU SKÚŠKU?
Prijímacia skúška pozostáva z preukázania základneho hudobného sluchu a zmyslu pre rytmus. Špeciálna príprava nie je potrebná, no výhodou je, ak vie uchádzač zaspievať úryvok z ľubovoľnej piesne. Viac o prijímacích skúškach v sekcii „prihláška a informácie k štúdiu„.

KEDY BUDÚ PREBIEHAŤ MOJE HODINY A PREČO MUSÍM NAVŠTEVOVAŤ HODINY HUDOBNEJ NÁUKY?
Rozrh hodín hlavného predmetu si zadeľuje každý žiak individuálne na začiatku školského roka s pedagógom, ku ktorému je pridelený. Súčasťou štúdia v hudobnom odbore je povinný predmet hudobná náuka v trvaní 4 + 3 roky. Na tomto predmete sa žiaci učia teoretické znalosti o hudbe, ktoré sú pre hru a spev nevyhnutné. Hudobná náuka prebieha formou skupinového vyučovania – rozvrhy hodín hudobnej náuky sú zverejnené na stránke školy v sekcii „oddelenie hudobnej náuky.


NAŠI PEDAGÓGOVIA

Mgr. art. Dávid Hnat – zástupca riaditeľky školy
hra na gitare, hra na elektrickej a basovej gitare
hnat@zushalkova.sk


vzdelanie
Hudobná a tanečná fakulta VŠMU
Universität für Musik und darstellende Kunst Wien
Konzervatórium v Bratislave (hra na gitare, hudobná réžia, komorná hra)

pôsobenie na ZUŠ
2012 – pedagóg
2021 – zástupca riaditeľky školy, pedagóg

ďalšia umelecká činnosť
Guitar Duo Jókaiová Hnat (komorné zoskupenie); hudobná réžiaMgr. art. Darina Hnat Jókaiovávedúca predmetovej komisie
hra na gitare, ukulele
hnatjokaiova@zushalkova.sk


vzdelanie
Hudobná a tanečná fakulta VŠMU
Konzervatórium v Bratislave (hra na gitare, komorná hra, stará hudba)

pôsobenie na ZUŠ
2012 – pedagóg
2016 – 2021 vedúca predmetovej komisie, pedagóg

ďalšia umelecká činnosť
Guitar Duo Jókaiová Hnat (komorné zoskupenie)
Mgr. art. Isidora Nestorov
hra na gitare


vzdelanie
Hudobná a tanečná fakulta VŠMU
Stredná hudobná škola „Isidor Bajić“ Novy Sad (Srbsko)

pôsobenie na ZUŠ
2021 – pedagóg
2023 – pedagóg


Miroslava Šadláková, DiS. art.
hra na gitare


vzdelanie
Hudobná a tanečná fakulta VŠMU
Konzervatórium v Žiline

pôsobenie na ZUŠ
2023 – pedagóg