NAŠE ÚSPECHY

Bulletin k 65. výročiu ZUŠ [PDF, 13,5 MB]
Bulletin k 60. výročiu ZUŠ [PDF, 9 MB]

 • Školský rok 2003/2004 sa niesol v znamení osláv 50. výročia založenia ZUŠ Hálkova 56 a s tým súvisela kompletná príprava a organizácia výročia, hľadanie sponzorov, naštudovanie muzikálového projektu so žiakmi školy „Jozef a jeho zázračný plášť“, návšteva družobnej školy z Banskej Bystrice, vidanie bulletinu k výročiu a veľký slávnostný koncert aj s uvedením spomínaného muzikálu, kde sa prezentovali aj žiaci výtvarného a literárno – dramatického odboru.
 • Od roku 2004 sme usporiadateľom a organizátorom Koncertnej prehliadky žiakov bratislavských ZUŠ v hre na keyboarde, ktorej 6. ročník uskutočňujeme 11. marca 2009.
 • V roku 2005 sme uskutočnili 1. ročník speváckej súťaže „Hľadá sa muzikálová hviezda“pre žiakov bratislavských ZUŠ a ZUŠ Bratislavského kraja.Táto súťaž je veľmi úspešná, každý rok máme v porote renomovaných umelcov z oblasti muzikálového spevu / Juraj Ďurdiak, Zuzana Mauréry, Eva Pavlíková,Csongor Kassai, Božena Gráffová, Peter Selčan /, získavame sponzorov, ktorí nám vlastne umožňujú skvalitniť organizáciu a celý priebeh súťaže. Na posledný ročník sme získali 30 000,- skk aj od Grantovej komisie nášho zriaďovateľa , Magistrátu hl. m. SR.

  Tento, v poradí už 5. ročník , sa uskutoční 6. – 7. júna 2009.

  Treba povedať, že viacerí naši žiaci, ktorí sa zúčastnili na tejto súťaži, získali angažmá na mnohých umeleckých scénach v muzikálových projektoch.
  / Nela Pocisková, Jana Golisová-pôsobí v známom vokálnom zoskupení Fragile/
 • Od roku 2003 poriadame Školskú súťaž žiakov v hre na dychových nástrojoch.
 • V roku 2004 sme zorganizovali návštevu našich žiakov a pedagógov v družobnej hudobnej škole v Budapešti, projekt našich a maďarských žiakov a pedagógov formou spoločných koncertov v Budapešti.
 • V roku 2006 sme v Bratislave pripravili a zorganizovali trojdňovú návštevu a pobyt žiakov a pedagógov z družobnej ZUŠ Ilju Hurníka z Prahy , okrem iného i nahrávanie  CD zo spoločného koncertu v Zrkadlovej sieni Primaciálneho paláca pod názvom „Družba  Praha – Bratislava“.
 • Školský rok 2007/2008 sa niesol v znamení 55. výročia založenia školy, s tým súvisela príprava a naštudovanie pôvodného slovenského muzikálu autora Milana Ješka „Princezná so zlatou hviezdou na čele“ so žiakmi HO a krásnymi prácami a scénou našich výtvarníkov. Na koncerte vystúpili aj tri úspešné žiačky prijaté na konzervatórium. Pri príležitosti 55. výročia sme sa prezentovali v médiách. Spomenieme televíziu Markízu. Pavol Bruchala, v šk.r.07/08 žiak speváckeho oddelenia, uskutočnil rozhovory s pedagógmi a žiakmi školy, bol pripravený spot do Telerána z celého slávnostného koncertu, protagonisti muzikálu sa prezentovali v Rannom magazíne v STV, bol uverejnený článok, výtvarné práce našich žiakov a rozhovor s riaditeľkou školy v májovom čísle 2008 Twin City Journale/

  Taktiež sme vidali nový bulletin a organizovali množstvo podujatí so žiakmi počas celého roka. 

Pravidelne poriadame  verejné koncerty v kultúrnych stánkoch hl. m. SR, prehliadky, súťaže, výstavy, vernisáže a medzinárodné súťaže žiakov VO, spoluprácu s inými inštitúciami, prezentáciu v médiách.

 • Silnou stránkou školy je fakt, že je plnoorganizovaná – sú tu zriadené všetky odbory/ hudobný, výtvarný, literárno – dramatický a tanečný/.
 • Škola má dostatok kvalifikovaných učiteľov s pedagogickou a umeleckou praxou, čo je veľkým prínosom pre kvalitu vyučovacieho procesu
 • Mnohí učitelia našej školy sú autormi učebných osnov pre ZUŠ
 • Poriadame súťaž a koncertnú prehliadku
 • Dosahujeme vynikajúce výsledky vo výtvarnom a dramatickom oddelení 
 • Vybraní pedagógovia školy poskytujú pedagogickú prax študentom konzervatória, Cirkevného konzervatória a PdF UK
 • Každoročne máme prijatých žiakov na stredné a vysoké školy umeleckého zamerania

So stále  stúpajúcou úrovňou školy nesúvisia len pedagogicko – umelecké výsledky, aj keď sú vždy v popredí, ale aj materiálno – technické zabezpečenie školy.

Od roku 2005 až doteraz sa nám podarilo nasledovné:

 • zrekonštruovali sme všetky sociálne zariadenia na škole /p.+3.posch./ pre žiakov a zamestnancov /rodičia pomohli sumou 200 000,-skk/
 • po prehodnotení nerentabilných finančných nákladov na prevádzku chátrajúceho detašovaného pracoviska VO , sme svojpomocne, za pomoci učiteľov, v našom voľnom čase ,vyčistili a vyprázdnili priestor na odovzdanie zriaďovateľovi, presťahovali VO do prenajatého priestoru ZŠ Sibírska.
 • uskutočnila sa rekonštrukcia a výmena strechy na budove školy
 • maľovali sa zatečené a zvlhnuté triedy
 • špeciálnou metódou sme zabezpečili odvlhčenie triedy VO v prízemí od plesní, potom bola následná rekonštrukcia týchto tried-maľovanie, nákup krytín     
 • vybudovala sa samostatná plynová kotolňa, máme už druhý rok samostatné kúrenie, vlastnú reguláciu, čo viedlo za rok  k úspore 350 000,- skk            
 • uskutočnila sa likvidácia niekoľkoročného vyradeného majetku na škole
 • nákupy nových učebných pomôcok, zariadenia, keramickej pece pre VO

V roku 2008 bola škola zaradená medzi vybrané investičné projekty hl.m.SR:

 • od októbra 2008 sa uskutočňuje rekonštrukcia budovy, zateplenie, nová fasáda, výmena všetkých okien, to, čo sme ušetrili na kúrení sme investovali do nových žalúzií a taktiež sa maľovali zároveň triedy a nakúpili sa koberce a nábytok do niektorých tried.