O NAŠEJ ŠKOLE

Naša škola bola založená v školskom roku 1953/54 ako IV. Hudobná škola, neskoršie premenovaná na Ľudovú školu umenia. Vyučovalo sa na rôznych miestach, až neskôr boli uvoľnené priestory na vyučovanie v starom kaštieli na Šancovej ulici (dnes už asanovaný priestor bývalého Centrálneho trhoviska ).   

História školy

Zakladajúcou riaditeľkou, ktorá sa zaslúžila o existenciu, rozvoj školy a viedla ju plných 20 rokov bola Juliana Hudcová.

Ako prvý bol zriadený klavírny odbor, na jeseň r. 1955 prvá husľová trieda a postupne triedy v hre na akordeóne, violončele, gitare a flaute. Pre nedostatok priestoru sa musela škola v tom čase obmedziť a vyučovať len v hudobnom odbore.

Až v školskom roku 1973/74 sa presťahovala do priestorov bývalej Základnej školy na Hálkovej, kde pôsobíme dodnes. Tu sa neskôr vytvorili špecializované učebne pre tanečný, výtvarný a literárno – dramatický odbor.

Počas krátkeho obdobia v šk. r. 1973/74 viedla školu Jaroslava Almerová a od roku 1974 jeden a pol roka Ladislav Ganzer.  

Vo februári 1976 nastúpila do funkcie riaditeľky Jolana Šestáková, ktorá s hlbokým zanietením a pedagogickým talentom výrazne ovplyvnila umelecký rast školy.

Po jej odchode do dôchodku v auguste roku 1985 sa stala riaditeľkou Eva Dunajská, ktorá úspešne pôsobila vo funkcii do júna 1991.

V júli 1991 bola do funkcie riaditeľky menovaná Daniela Janíčková, ktorá do augusta 2003 svojim obetavým prístupom, trpezlivosťou, tvorivosťou a zmyslom pre detaily v každodennej pedagogicko – organizačnej práci dokázala reprezentovať a šíriť dobré meno školy doma i v zahraničí.

1. septembra  2003  bola  do  funkcie  dočasne menovaná  zástupkyňa  riaditeľky Mgr. art. Ingrid Zachová – Bubeníčková, ktorá  po úspešnom absolvovaní výberového konania nastúpila 1. marca 2004 do funkcie riaditeľky školy  a pôsobí v nej dodnes.

Súčasnosť

V súčasnosti sa majú možnosť žiaci od predškolského veku až po dospelých umelecky vzdelávať v hudobnom, výtvarnom, literárno – dramatickom a tanečnom odbore.  Vyučovanie prebieha okrem hlavnej budovy na Hálkovej ulici aj na elokovanom pracovisku – ZŠ s MŠ Česká 10  / hudobný odbor / .  

Výsledkom odborného, pedagogicko – umeleckého prístupu k výchove našich žiakov je ich vysoké percento medzi  prijatými na stredné a vysoké školy umeleckého zamerania, mnohí z našich absolventov sú dnes renomovanými výtvarníkmi , členmi profesionálnych hudobných telies a divadiel.  

Žiaci každoročne získavajú mnoho domácich i zahraničných ocenení na rôznych festivaloch a súťažiach. Škola je už niekoľko rokov organizátorom súťaže „Hľadá sa muzikálová hviezda“ , organizuje Prehliadku keyboardovej hry žiakov bratislavských základných umeleckých škôl a Koncertnú prehliadku populárnej, džezovej a filmovej hudby v hre na klavíri žiakov bratislavských základných umeleckých škôl.  Mnoho žiakov svojim účinkovaním na kultúrnych podujatiach, pravidelných koncertoch, benefičných akciách, v muzikálových projektoch ako aj  na zaujímavých výstavách,  obohacujú nielen kultúrny život Bratislavy, ale aj iných miest na Slovensku, v Česku, Maďarsku, Španielsku  a Francúzsku.

Neoddeliteľná je pomoc Združenia rodičov pri Základnej umeleckej škole na Hálkovej 56 pri organizovaní koncertov,  pri návštevách družobných škôl v Banskej Bystrici, Budapešti a Prahe a iných podujatí. Rodičia podporujú nemalou mierou školu aj finančne a to formou dobrovoľných príspevkov do fondu Združenia rodičov pri ZUŠ a poukázaním 2% z daní.

Vďaka patrí všetkým pedagógom  a  ostatným zamestnancom,  ktorí pôsobili a v súčasnosti pôsobia na našej škole za to, že odovzdávajú ľudské hodnoty novému pokoleniu a  urobili veľa pre vzdelanosť svojich žiakov v oblasti umeleckej výchovy.