ODDELENIE SPEVU A HLASOVEJ VÝCHOVY

Pedagógovia spevu a hlasovej výchovy sa usilujú u žiakov pestovať záujem o hudbu, rozvíjať ich spevácky talent, muzikalitu a celkové hudobné vnímanie. Hlasová výchova sa zameriava na zásady hlasovej hygieny, správne držanie tela pri speve, či vnímanie rytmu a intonácie  pomocou ľahších technických cvičení. Spev je určený pre nadaných žiakov, ktorí majú predpoklady zvládnuť náročnejšie učivo a hudobný materiál.

Okrem spevu a hlasovej výchovy môžu žiaci od 3. ročníka prvej časti I. stupňa základného štúdia absolvovať aj predmety Komorný spev a Zborový spev, ktoré rozvíjajú ich hudobné a spevácke schopnosti, poskytujú im radosť zo spoločnej interpretácie hudobného diela a rozširujú ich hudobnú inteligenciu.

Naši žiaci sa pravidelne zapájajú do verejných podujatí školy a úspešne sa prezentujú na rôznych speváckych súťažiach.

Od roku 2005 sa na pôde našej školy pravidelne organizuje spevácka súťaž Hľadá sa muzikálová hviezda, ktorá je určená pre všetkých talentovaných žiakov základných umeleckých škôl.

OD AKÉHO VEKU MÔŽEM SO SPEVOM ZAČAŤ?
Odporúčaný vek pre začatie štúdia na tomto oddelení je 7 rokov, prípadne 2. ročník základnej školy. Žiakom, ktorí nesplňajú minimálnu vekovú hranicu odporúčame štúdium prípravnej hudobnej výchovy.

AKÁ JE DĹŽKA ŠTÚDIA?
Celková dĺžka základného štúdia I. stupňa je 8 rokov, v zložení 4 roky v 1. časti – primárne umelecké vzdelávanie a 4 roky v 2. časti – nižšie sekundárne vzdelávanie. Okrem základného štúdia ponúkame aj možnosť 4. ročného štúdiu v II. stupni a štúdiu pre dospelých.

AKO SA MÁM PRIPRAVIŤ NA PRIJÍMACIU SKÚŠKU?
Prijímacia skúška pozostáva z preukázania základneho hudobného sluchu a zmyslu pre rytmus. Špeciálna príprava nie je potrebná, no výhodou je, ak vie uchádzač zaspievať úryvok z ľubovoľnej piesne. Viac o prijímacích skúškach v sekcii „prihláška a informácie k štúdiu„.

KEDY BUDÚ PREBIEHAŤ MOJE HODINY A PREČO MUSÍM NAVŠTEVOVAŤ HODINY HUDOBNEJ NÁUKY?
Rozrh hodín hlavného predmetu si zadeľuje každý žiak individuálne na začiatku školského roka s pedagógom, ku ktorému je pridelený. Súčasťou štúdia v hudobnom odbore je povinný predmet hudobná náuka v trvaní 4 + 3 roky. Na tomto predmete sa žiaci učia teoretické znalosti o hudbe, ktoré sú pre hru a spev nevyhnutné. Hudobná náuka prebieha formou skupinového vyučovania – rozvrhy hodín hudobnej náuky sú zverejnené na stránke školy v sekcii „oddelenie hudobnej náuky„.


NAŠI PEDAGÓGOVIA


Mgr. Jana Kubáň – vedúca predmetovej komisie
spev
kuban@zushalkova.sk


vzdelanie
Filozofická fakulta UK v Bratislave
Hudobná a tanečná fakulta VŠMU
Konzervatórium v Bratislave

pôsobenie na ZUŠ
2019 – pedagóg
2021 – vedúca predmetovej komisie, pedagóg

ďalšia umelecká činnosť
pôsobenie v komorných zoskupeniach
hudobný výskum

Mgr. art. Gabriela Kiráľová
spev, hlasová výchova, hudobná náuka, prípravná hudobná výchova
kiralova@zushalkova.sk


vzdelanie
Hudobná a tanečná fakulta VŠMU
Konzevatórium v Bratislave

pôsobenie na ZUŠ
1992 – pedagóg

ďalšia umelecká činnosť
kompozícia
člen kapely Kontraband


Mgr. Rastislav Kocán
spev


vzdelanie

pôsobenie na ZUŠ
2010 – pedagóg

ďalšia umelecká činnosť

Mgr. Veronika Pekárová
spev


vzdelanie
Pedagogicka fakulta Katolíckej Univerzity v Ružomberku

pôsobenie na ZUŠ
2021 – pedagóg


Mgr. art. Eva Plesníková, PhD.
spev


vzdelanie
Pedagogická fakulta Univerzity Komenského
Hudobná a tanečná fakulta VŠMU
Konzervatórium v Bratislave

pôsobenie na ZUŠ
1976 – 1979 – pedagóg
2001 – pedagóg

ďalšia umelecká činnosť
1982 – 2001 sólistka spevohry Nová scéna Bratislava
1982 – 1990 sólistka komorného súboru Chorea Antiqua
1990 – 2001 sólistka komorného súboru Musica Bratislava

Anna Štefániková
spev


vzdelanie
Konzervatórium v Bratislave

pôsobenie na ZUŠ
2021 – pedagóg

ďalšia umelecká činnosť
Slovenský filharmonický zbor (1976 – 2010)