PRIJÍMACIE SKÚŠKY

30.04.2020

Vážení rodičia,

máte záujem, aby sa Vaše dieťa v školskom roku 2020/2021 umelecky vzdelávalo v našej  škole v  hudobnom, výtvarnom,  literárno – dramatickom alebo tanečnom odbore? Srdečne Vás pozývame do Základnej umeleckej školy na Hálkovej 56 v Bratislave!

Elektronickú prihlášku vyplňte cez systém  iZUŠ, do ktorého môžete vstúpiť na webovej  stránke www.zushalkova.sk     

Prihlášku si môžete stiahnuť aj na webovej stránke  www.zushalkova.sk a zaslať na meilovú adresu zus-riaditelka@stonline.sk  alebo v printovej podobe poštou na adresu ZUŠ Hálkova 56, 831 03 Bratislava. Taktiež ju môžete aj osobne hodiť do schránky školy, ktorá je umiestnená na budove školy pred vchodom na ľavej strane, najneskôr však do 30.06.2020.
O samotnom prijímacom konaní Vás budeme kontaktovať telefonicky, preto je nevyhnutné v prihláške uviesť aspoň jeden existujúci telefonický kontakt.

Tešíme sa na Vás!


Mgr. art. Ingrid Bubeníčková, riaditeľka školy