DÔLEŽITÝ OZNAM

12.10.2020

Oznam pre skupinové vyučovanie – výtvarný odbor, tanečný odbor, literárno-dramatický odbor, hudobná náuka, komorné hry viac ako 2 žiaci, gitarový súbor, kapela

Podľa rozhodnutia ministra školstva SR sa od 12.10.2020 ruší riadne vyučovanie skupinového vyučovania.

Prechádzame na formu dištančnú, t. zn. zadávanie úloh cez  meil a komunikácia so žiakmi cez  rôzne internetové komunikačné aplikácie.

Ak v budúcom týždni  od 19.10. 2020 nastane dohoda medzi jednotlivými ZUŠ a zriaďovateľom, bude možné, aby riadne vyučovanie prebiehalo v škole v znížených počtoch žiakov v skupine.  

O tom vás budeme priebežne informovať.

V Bratislave 12.10.2020             Mgr. art. Ingrid Bubeníčková, riaditeľka školy

Znenie rozhodnutia ministra 12.10.2020

SMÚTOČNÝ OZNAM 🖤

26.09.2020

S hlbokým zármutkom oznamujeme, že dňa 23.septembra 2020 nás navždy opustila naša dlhoročná kolegyňa, učiteľka hry na klavíri, milý a vzácny človek, pani MARTA RYCHLOVÁ. Tí, ktorí ste ju poznali, venujte jej tichú spomienku. 🖤

ZÁPIS NOVÝCH ŽIAKOV – AKTUALIZOVANÉ

26.08.2020

Vážení záujemcovia o štúdium na našej škole, 

ktorí ste podali prihlášku na štúdium v ZUŠ Hálkova 56 v Bratislave, dostavte sa dňa 2.septembra (streda) o 14:00 hod. na zápis do budovy školy. Ak Vás už kontaktoval vedúci oddelenia, dodržte prosím čas, na ktorom ste sa dohodli. 

Zápis starých žiakov školy bude prebiehať 2.septembra od 14:00 hod. podľa dohody s jednotlivými pedagógmi.

Zápis do tanečného odboru bude prebiehať 3.septembra od 15:00 hod. do 18:00 v budove školy.

Zápis na elokovanom pracovisku ZŠ Česká bude prebiehať 3.septembra od 12:00 hod. v priestoroch ZŠ s MŠ Česká 10 .

ZOZNAM NOVÝCH ŽIAKOV [PDF, 86kB]

DÔLEŽITÝ OZNAM

5.05.2020

Vážení rodičia a žiaci,

v rozhodnutí Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky zo dňa 28. mája 2020 s účinnosťou od 01. júna 2020 sa hovorí o obnove školského vyučovania, ak tak rozhodne zriaďovateľ v základných umeleckých školách na účel individuálneho vyučovania s jedným žiakom. Včera 01.júna náš zriaďovateľ rozhodol nasledovne:

Otváranie škôl nateraz ostáva dobrovoľné, ponechané na zvážení riaditeľa po zhodnotení všetkých okolností (počet žiakov, ktorí prejavili záujem o výučbu, počet pedagógov v rizikovej skupine, možnosť splnenia hygienických podmienok a opatrení, atď.).

Na základe vykonania prieskumu záujmu zo strany žiakov a rodičov navštevovať vyučovanie v škole alebo dokončiť školský rok formou dištančného vzdelávania je výsledok nasledovný: 39,5% je za vyučovanie v škole, 60,5% je za dokončenie dištančnou formou (prieskum bol vykonaný spolu v individuálnej a skupinovej forme). Z počtu 42 pedagógov je v rizikovej skupine 14 kolegov, ktorým prednostne umožníme dokončiť školský rok formou online vyučovania.

Vzhľadom k tomu, že Ministerstvo školstva v prvom rozhodnutí od 01. júna nezaradilo základné umelecké školy do procesu obnovenia školského vyučovania a doplnilo nás  až v ďalšom rozhodnutí vo štvrtok – 28. mája, nie je možné, aby sme za tak krátky čas pripravili organizáciu a splnili hygienické podmienky a  opatrenia otvorenia školy. Pripomínam, že materské  a základné školy mali na prípravu 2 týždne. Priestory školy sme začali 01. júna upratovať, dezinfikovať. Ostatné opatrenia sú v štádiu riešenia.

Po dôkladnom zvážení, s veľkou mierou zodpovednosti za zdravie žiakov a zamestnancov školy, na základe vykonaného prieskumu a jeho výsledku som rozhodla, že ZUŠ Hálkova už v tomto školskom roku neobnoví pôvodné vyučovanie. V mesiaci júni dokončíme vyučovanie formou dištančného vzdelávania. O odovzdávaní vysvedčení vás budú informovať triedni učitelia.

V Bratislave, 02.júna 2020        Mgr. art. Ingrid Bubeníčková, riaditeľka školy

OZNAM PRE RODIČOV A ŽIAKOV

27.05.2020

Vzhľadom k tomu, že v rozhodnutí Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky zo dňa 22. mája 2020 s účinnosťou od 1. júna 2020 sa neuvádza  o obnovení školského vyučovania v základných umeleckých školách, výchovno-vzdelávací proces v ZUŠ Hálkova 56 bude naďalej prebiehať formou online štúdia. O prípadných zmenách Vás budeme včas informovať prostredníctvom Vašich pedagógov a na webovej stránke školy.

Mgr. art. Ingrid Bubeníčková , riaditeľka školy